Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Ratujmy cmentarze - kwesty na renowacjê 29.10.2010.
Nasze miasto

W okresie ¶wiêta zmar³ych nie zabraknie okazji do wsparcia stowarzyszeñ troszcz±cych siê o zabytkowe nagrobki na naszych nekropoliach.

Tradycja cmentarnego kwestowania w Piñczowie jest jedn± z najstarszych w regionie ¶wiêtokrzyskim. Kwestê organizuj± wspólnie Towarzystwo Przyjació³ Ponidzia, Muzeum Regionalne, Biblioteka Publiczna oraz Komenda Hufca Zwi±zku Harcerstwa Polskiego. W tym roku kwesta trwaæ bêdzie przez trzy dni: 30 i 31 pa¼dziernika oraz 1 listopada w godzinach 10–14.

 

– Dochód z tegorocznej kwesty przeznaczony zostanie na odnowienie symbolicznego Grobu Katyñskiego, który te¿ zosta³ nieco zniszczony przez czas i czynniki atmosferyczne – mówi Janina Kosiñ z Towarzystwa Przyjacó³ Pobnidzia.

- W ci±gu minionych siedemnastu lat uda³o siê uratowaæ kilkadziesi±t obiektów. Co rok sporz±dzamy listê tych, którym zagra¿a zag³ada i za przystêpujemy do ich restauracji - dodaje Jerzy Znojek, dyrektor Muzeum Regionalnego, który osobi¶cie tak¿e staje z puszk± przy cmentarnych bramach i wspiera szczytny cel.

 

Echo Dnia

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 11:45, 12:10, 12:35,

Grodzisko:
Dzi: 11:50, 12:15, 12:40,

Rynek:
Dzi: 11:35, 12:00, 12:25,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz