Niedziela 23 Lutego 2020 *** Imieniny: Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:02
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 37 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:44
Relacja z VI Zaduszek Jazzowych (video) 31.10.2010.
Nasze miasto

Prze³om pa¼dziernika i listopada to szczególna pora, kiedy przyroda zasypia a w nas budzi siê refleksja nad sensem ¿ycia, istnieniem, przemijaniem. D³ugie jesienne wieczory czêsto spêdzamy w towarzystwie koj±cych, melancholijnych brzmieñ. By uprzyjemniæ nam ten czas Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury przygotowa³o dla wytrawnych melomanów solidn± dawkê jazzowego grania podczas VI Zaduszek Jazzowych. Jednak¿e tym razem organizatorzy zabrali nas w podró¿ po nieznanych zakamarkach muzyki jazzowej.

W ubieg³y weekend PSCK wraz z kierownikiem artystycznym „Zaduszek Jazzowych” Arturem Dudkiewiczem zaprosili do Piñczowa Apostolis Anthimos Trio oferuj±cych s³uchaczom niesamowite po³±czenie progresywnego rocka z jazzem. Ciekawostk± jest, i¿ lider Apostolis Anthimos by³ cz³onkiem legendarnej grupy SBB – Silesian Blues Band. Zespó³ zagra³ dynamicznie, z pasj± a energia bij±ca od muzyków udzieli³a siê publiczno¶ci, która kilkakrotnie domaga³a siê bisu.


Apostolis Anthimos Trio
(fot. S.Szymczyk)

Drugi dzieñ by³ nieco bardziej zró¿nicowany. Gusta mi³o¶ników klasycznego jazzu z pewno¶ci± zadowoli³ pó³toragodzinny recital znakomitej polskiej solistki Ewy Urygi wykonuj±cej utwory bluesowe, soulowe i standardy gospel. Pani Ewa przy pomocy swojego mocnego, czystego g³osu i charyzmatycznej osobowo¶ci wytworzy³a magiczny nastrój i nawi±za³a serdeczny dialog z publiczno¶ci±. Tu równie¿ nie oby³o siê bez bisów.


Ewa Uryga z zespo³em
(fot. P.M³ynek)

Trzeci i ostatni koncert to wystêp trójki znakomitych artystów Kinior – Makaruk – Glazer. W³odzimierz Kiniorski „Kinior” wraz ze swoimi podopiecznymi Dariuszem Makarukiem – wirtuozem elektronicznych brzmieñ i Karolin± Glazer – m³od± utalentowan± wokalistk± pokazali nam elektroniczno - folkowe oblicze jazzu nazwane przez lidera grupy flap – jazzem. Eksperymentuj±c z ró¿nymi gatunkami muzycznymi W³odek Kiniorski pragnie zainteresowaæ jazzem szersz± publiczno¶æ.


Kinior – Glazer Makaruk
(fot. P.M³ynek)

Intryguj±cy program Zaduszek przyci±gn±³ do Piñczowa nie tylko rodowitych melomanów, ale tak¿e go¶ci z regionu Ponidzia. Poziom i unikalno¶æ tegorocznej imprezy tylko zaostrzy³ nasze muzyczne apetyty. A wiêc ju¿ teraz nie mo¿emy siê doczekaæ kolejnych Zaduszek Jazzowych, które odbêd± siê za rok
w nowoodrestaurowanym budynku Belwederu (czyli siedziby Domu Kultury).


Irmina Wo³czyk


WIÊCEJ FOTOGRAFII W GALERII KLIKNIJ

Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

wietne! wietne! 0% [Brak oceny]
Bardzo dobre Bardzo dobre 100% [2 gosw]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
rednie rednie 0% [Brak oceny]
Sabe Sabe 0% [Brak oceny]
Bus Ponidzie
Podgrze:
Jutro: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Jutro: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Jutro: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz