Niedziela 23 Lutego 2020 *** Imieniny: Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:02
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 37 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:44
I Zawody latawcowe 02.11.2010.
Nasze miasto

Aeroklub Regionalny w Piñczowie i modelarnia lotnicza Skrzyd³a zapraszaj± w najbli¿sz± sobotê (6 listopada) na  I zawody latawcowe, które rozpoczn± siê o godzinie 10:00 na terenie l±dowiska przy ul. Legionistów (obok dworca PKS). Impreza organizowana jest w ramach projektu modelarskiego dofinansowanego ze ¶rodków Województwa ¦wiêtokrzyskiego.

„G³ównym celem zawodów jest kontynuowanie wieloletnich tradycji rozgrywania dla dzieci i m³odzie¿y konkurencji modeli lataj±cych o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz  umo¿liwienie najm³odszym zawodnikom wspó³zawodnictwa sportowego na szczeblu klubu modelarskiego. Przede wszystkim chcemy popularyzowaæ modelarstwo i zaszczepiæ pasjê lotnicz± jak najwiêkszej liczbie m³odych osób.” – mówi Micha³ Malesza – prezes Aeroklubu Regionalnego w Piñczowie.

Nie jest to pierwsza impreza modelarska organizowana w tym roku przez Aeroklub Regionalny w Piñczowie. Nie tak dawno m³odzi modelarze z Piñczowa, Buska-Zdroju i Kielc rywalizowali w zawodach modeli balonów na ogrzane powietrze osi±gaj±c rewelacyjne wyniki w tej niezwykle widowiskowej konkurencji.

„Niedzielne zawody latawcowi bêd± kolejn± konkurencj± modelarsk±, któr± chcemy wpisaæ do naszego kalendarza imprez dla najm³odszych. Udzia³ w zawodach jest bezp³atny. Zapraszamy reprezentacje szkó³, klubów modelarskich oraz wszystkich, którzy chc± spróbowaæ swoich si³ w tej konkurencji.” – dodaje Micha³ Malesza.

Zg³oszeñ nale¿y dokonaæ bezpo¶rednio na miejscu startu na pó³ godziny przed rozpoczêciem zawodów. W sprawach organizacyjnych nale¿y kontaktowaæ siê z Micha³em Malesz± 668 409 128, a w przypadku wyst±pienia trudno¶ci przy budowie latawców prosimy o kontakt z instruktorem pracowni modelarskiej Aeroklubu Regionalnego w Piñczowie (Grzegorz Poliszuk 506 562 274).
Informator zawodów latawcowych dostêpny jest do pobrania na stronie http://www.pinczow.com.pl/news.php?nid=810


Zawody odbywaj± siê w ramach programu Województwa ¦wiêtokrzyskiego: „Ograniczenie picia alkoholu i u¿ywania ¶rodków psychoaktywnych przez dzieci i m³odzie¿ poprzez programy anga¿uj±ce w ró¿nego rodzaju aktywno¶ci sprzyjaj±ce rozwojowi osobistemu, buduj±cymi poczucie wiêzi z innymi i w³asnej warto¶ci z wy³±czeniem zorganizowanych form wypoczynku”

ISka | pinczow.com.pl

Bus Ponidzie
Podgrze:
Jutro: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Jutro: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Jutro: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz