Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Franciszkanin podejrzany o kradzie¿ 04.11.2010.
Nasze miastoFranciszkanin z Piñczowa jest podejrzany o kradzie¿ obrazów, ksi±¿ek i szat liturgicznych z tutejszego klasztoru. Policjanci opowiadaj±, ¿e p³ótna z prze³omu XVII i XVIII wieku oraz inne warto¶ciowe rzeczy, oferowane by³y w internetowym serwisie aukcyjnym.

Na pocz±tku ubieg³ego tygodnia na jaw wysz³o, ¿e zniknê³o piêæ zabytkowych obrazów z prze³omu XVII i XVIII wieku. Ich ³±czna warto¶æ jest szacowana na oko³o 80 tysiêcy z³otych.


fotografia pochodzi z ksi±¿ki "Klasztor OO. Franciszkanów - Reformatorów
w Piñczowie" wydanej w ubieg³ym roku przez Towarzystwo Przyjació³ Ponidzia

Franciszkanie zaalarmowali policjantów. Piñczowscy kryminalni zaczêli poszukiwania i ustalili, ¿e jeden z zakonników – 40-latek, w ostatnim czasie wysy³a³ poczt± kilka paczek o du¿ych rozmiarach. Trop poprowadzi³ w okolice Bia³egostoku.

- Tu policjanci dotarli do mê¿czyzny, który opowiedzia³, ¿e od lutego utrzymywa³ przez serwis aukcyjny kontakt z osob± oferuj±c± przedmioty sakralne takie jak ksi±¿ki, obrazy, ornaty, czy ¶wiecznik. Osoba ta mia³a twierdziæ, ¿e sprzedaje rodzinne pami±tki - opowiada Zbigniew Pedrycz, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

40-letni zakonnik podejrzany o kradzie¿ zosta³ zatrzymany. Objêto go policyjnym dozorem, ma wp³aciæ dwa tysi±ce z³otych porêczenia maj±tkowego, nie wolno mu puszczaæ kraju.

- Teraz policjanci wziêli pod lupê jego konto na portalu aukcyjnym. Sprawdzaj± kolejne transakcje i odzyskuj± przedmioty skradzione z klasztoru. Zakonnik przyzna³ siê – opowiada Zbigniew Pedrycz.

Echo Dnia | Minos
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:05, 07:25, 07:45,

Grodzisko:
Dzi: 06:50, 07:10, 07:30,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz