roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
NA ZBITY PYSK czyli z PRL-em w tle 2... 04.11.2010.
Nasze miasto

Teatr Ciut Frapuj±cy ma niew±tpliw± przyjemno¶æ zaprosiæ Pañstwa na program satyryczny w re¿yserii Wojciecha Jurewicza „NA ZBITY PYSK czyli z PRL-em w tle 2”. Premiera odbêdzie siê 20 listopada o godzinie 19:30 w Klubie Osiedlowym Grodzisko. Program zaplanowany jest równie¿ na 4 i 5 grudnia. Bilety w cenie 10 z³. do nabycia w Bibliotece Publicznej oraz przed spektaklem.

Znów bêdzie weso³o za spraw± TCF-u. Bo znów zabieramy Pañstwa do czasów szarego i siermiê¿nego politycznie, ale o ile¿ barwniejszego kulturowo PRL-u. Kto z Was widzia³

„Z PRL-em w tle czyli WʯYKIEM”, wie o co chodzi. W programie „NA ZBITY PYSK czyli z PRL-em w tle 2” jest lepiej, mocniej, ¶mieszniej. Uraczymy widzów dobr± piosenk±, ¶wietnym skeczem, wyrafinowanym dowcipem, ciêt± aluzj±. Tak, tak, humor to inteligentna, powa¿na rzecz, w swoich motywacjach nawet gro¼na. Lecz humor, który teraz nas nawiedza w mediach wszêdobylskich i niezno¶nych, mo¿e nawet bywa komiczny, ale nie ¶mieszny, a to jest wielka ró¿nica. Komicznie i ¶miesznie ró¿ni tyle, ile cz³owieka oszczêdnego od chytrego. To takie porównanie z kategorii odruchów ludzkich. No dobrze, do¶æ dywagacji, bo jak mawia pewien klasyk: „…nie o tym, nie o tym”.

Ten spektakl to uk³on w stronê niedo¶cignionych twórców: Jeremiego Przybory, Jerzego Wasowskiego, Wojciecha M³ynarskiego, Stanis³awa Tyma i ca³ej plejady aktorskich znakomito¶ci zwi±zanych z kabaretem Dudek.

Wyst±pi±: Agnieszka Smuga, Marcin B³ach, Krzysztof Brociek, Marcin Judasz, Wojciech Jurewicz, Micha³ Pawluszek i debiutuj±ca w szeregach TCF Ma³gorzata Lotko.

Towarzyszyæ im bêdzie zespó³ dzia³aj±cy przy klubie osiedlowym S.M. w Piñczowie w sk³adzie: Anna £upiñska – ¶piew, Agnieszka Poros – ¶piew, Pawe³ Chwaliñski – klawisze, Marek £upiñski – bas, Filip Hanszke – perkusja.

Nie zabraknie niespodzianek oraz losowania atrakcyjnych nagród,
a dla wszystkich go¶ci premierowego przedstawienia ZAPORNICE £AÑCUCHOWE TYP 218 W – GRATIS!!!

ODLICZANIE ROZPOCZÊTE!!!

Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 09:35, 10:05, 10:30,

Grodzisko:
Dzi: 09:40, 10:10, 10:35,

Rynek:
Dzi: 08:50, 09:50, 10:20,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz