Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
20 lat Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego 14.11.2010.
Nasze miasto

20 lat parafii Mi³osierdzia Bo¿ego na Grodzisku w Piñczowie

Wielkie ¶wiêto obchodzi dzisiaj ksi±dz proboszcz Stanis³aw Kude³ka ze swoimi parafianami; w³a¶nie mija 20-lecie parafii pod wezwaniem Mi³osierdzia Bo¿ego w Piñczowie na Grodzisku, w której to pe³ni pos³ugê duszpastersk± od 1991 roku.  Wy¶wiêcony w 1980 roku, a mianowany na proboszcza 11 lat pó¼niej ksi±dz Kude³ka tworzy³ parafiê od podstaw. Pomagali mu w tym wierni parafii. W tym czasie powsta³a kaplica, dom parafialny oraz ko¶ció³, który ca³y czas jest doposa¿any. Prace budowlane wewn±trz i na zewn±trz ko¶cio³a trwaj± nadal; zosta³a po³o¿ona posadzka marmurowa, wykonano ³awki, drzwi, ocieplenie i elewacjê, chodnik wokó³ ko¶cio³a. Niedawno zakupiono organy, wybudowano dzwonnicê, z której ju¿ nied³ugo g³os dzwonów bêdzie wzywa³ wiernych na modlitwê.

Msz± koncelebrowan± przez ksiêdza biskupa  Kazimierz Ryczan i Jana Staworzyñskiego dziekana dekanatu piñczowskiego uczczono tê okr±g³± rocznicê. W jej trakcie po¶wiêcone zosta³y dzwonnica, ogromny dzwon, organy i droga krzy¿owa ufundowana przez anonimow± rodzinê z parafii.
Po uroczystej mszy ¶wiêtej parafianie wraz duchownymi wys³uchali koncertu organowego w wykonaniu profesora Marka Stefañskiego.  Wirtuoz z Krakowa w pó³godzinnym koncercie pokaza³ ca³a gamê mo¿liwo¶ci nowego instrumentu.

Krótka historia parafii:

Parafia powsta³a z inicjatywy ksiêdza infu³ata Tadeusza Marchaja, dziekana dekanatu piñczowskiego. W pa¼dzierniku 1990 roku ksi±dz biskup Jan Gurda dokona³ po¶wiêcenia Krzy¿a Misyjnego oraz placu pod budowê ko¶cio³a.  3 grudnia tego samego roku dokonano pierwszych wykopów pod przysz³± kaplicê. Nadzór nad inwestycj± sprawowa³ pan Edward Kokot z Piñczowa.
W maju 1991 roku parafiê erygowa³ swoim dekretem ksi±dz biskup Stanis³awa Szymecki.  Zosta³a ona wydzielona z parafii pod wezwaniem ¶w. Jana Aposto³a i Ewangelisty w Piñczowie. Przypisano do niej piñczowskie osiedle Grodzisko, Podgórze oraz wsie: Pasturka, Krzywda i Kowala. Obecnie parafia liczy oko³o 5500 wiernych.
Obecny ko¶ció³, kaplica, dom parafialny i krzy¿ misyjny stanê³y na placu wydzielonym z gruntów parafii macierzystej.

Budowa domu parafialnego

Na pocz±tku wrze¶nia roku nastêpnego (1992) rozpoczêto wykopy pod dom parafialny  zaprojektowany przez prof. Marka Sztafrowskiego i jego ¿onê dr Krystynê Sztafrowsk±, architektów z Gdañska. Kierownikiem budowy zosta³ in¿. Józef Skrzypczyñski ze Skowronna Dolnego.
Dom parafialny zosta³ oddany do u¿ytku  26 wrze¶nia 2004 roku, ale jeszcze przez kilka lat trwa³y przy nim prace wykoñczeniowe

Budowa ko¶cio³a

Opalikowaniem terenu 15 marca 1997 roku pod nadzorem in¿yniera Józefa Skrzypczyñskiego rozpoczêto  budowê ko¶cio³a. W czwartek przed Niedziel± Palmow± rozpoczêto pierwsze wykopy pod fundamenty w czê¶ci przeznaczonej pod zakrystiê, a tu¿ po ¶wiêtach przygotowano szalunki, wykonano zbrojenia i wylano beton na pierwsze ³awy fundamentowe.
Kamieñ wêgielny pod budowê ko¶cio³a zosta³ po¶wiêcony przez Ojca ¦w. Jana Paw³a II w Tarnowie w 1987 r. w czasie pielgrzymki do Ojczyzny. Zadba³ o to
ks. infu³ata Tadeusz Marchaj w porozumieniu z ksiêdzem biskupem kieleckim Stanis³awem Szymeckim.  9 kwietnia 1999 roku  w Uroczysto¶æ Mi³osierdzia Bo¿ego, w obecno¶ci licznie zgromadzonych wiernych  ks. bp ordynariusz Kazimierz Ryczan wmurowa³ go pod buduj±cy siê ko¶ció³, a 5 lat pó¼niej, w niedzielê 30 maja 2004 pob³ogos³awi³ nowo wybudowany ko¶ció³ i sprawowa³ w nim pierwsz± mszê ¶wiet±. Od tego momentu msze sprawowane s± ju¿ w nowym ko¶ciele.


Zwi±zani z parafi± duszpasterze i siostry zakonne:

Oprócz proboszcza Stanis³awa Kude³ki w parafii pracuj± obecnie ksiê¿a wikariusze: Andrzej Dulnik i Rafa³ Zyman.

Wcze¶niej z pos³ug± duszpastersk± byli tu ksiê¿a:
Józef Knap, Mariusz Koza, Jaros³aw Ambro¿y, Dariusz Nowakowski, Stanis³aw Hatny, Cezary Hantulski, S³awomir Stêbelski, Henryk £ukasik, Mariusz Rarak i Zdzis³aw Side³.

Od roku 1995 w parafii pracowa³y Siostry Szkolne:  Angelika Potaczek, Leonetta ¦nie¿ek, Wirginia Dudziec, Natanaela Banasik, Tarcyzja Chmura, Bogumi³a Adamczyk, Michalina Radziejewska, Judyta Baron, Ilona Wawrzyñczayk, i Ludwika Mañczak.  Dzisiaj s± z nami siostry: Noemi Herman, Barbara Sporin i Justyna Potoczak.

¬ród³o: LILKA | pinczow.com

Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz