Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
W³odzimierz Badurak reelektem 22.11.2010.
Nasze miasto

Drugiej tury nie bêdzie. Lider ugrupowania KWW Ziemia Piñczowska W³odzimierz Badurak zwyciê¿y³ wyra¼nie w pierwszej turze wyborów burmistrza uzyskuj±c 6352 g³osy – co daje ponad 63-procentowe poparcie. Kolejny, pod wzglêdem ilo¶ci zdobytych g³osów, by³ kandydat Piñczowskiego Porozumienia Spo³ecznego Krzysztof Koniusz, który zdoby³ 1389 g³osy. Rewelacyjnie wypad³a frekwencja; na terenie Miasta i Gminy Piñczów zag³osowa³o blisko 56% uprawnionych do g³osowania.


Wyniki g³osowania w wyborach burmistrza
1. Badurak W³odzimierz Stanis³aw – 6352 (63,80%)
2. Koniusz Krzysztof Jan – 1389 (13,95%)
3. £aganowski £ukasz Marian – 892 (8,96%)
4. Gawroñska Anna Ewa – 562 (5,64%)
5. Bêbenek Jan – 429 (4,31%)
6. £y¿wiñski Waldemar Marek – 332 (3,33%)

Opr. Iwona Senderowska, UM Piñczów

W wyborach do Rady Miejskiej najwiêcej mandatów uzyska³y ugrupowania: KWW Ziemia Piñczowska (9 radnych) i KW Polskie Stronnictwo Ludowe (5 radnych). Kolejnymi pod wzglêdem ilo¶ci zdobytych mandatów w Radzie Miejskiej s±: KWW Piñczowskie Porozumienie Spo³eczne (3), Komitet Wyborczy SLD (2), KW Prawo i Sprawiedliwo¶æ (1), KWW Gospodarne Ponidzie (1).

Nowymi radnymi zostali:
Badurak Wiktor
Dziubiñski Andrzej
Cira Witold
Domaga³a Robert
Gawroñska Anna
Kaczmarczyk Józef
Kapa³ka Jacek
Koniusz Krzysztof
£aganowski £ukasz
Malara Ireneusz
Omasta Marek
Paw³owska Anita
P³ocha Anna
Prokop Marek
Pru¶ Zdzis³aw
Radkiewicz Jan
Ró¿ycki Henryk
Sarna Marek
Skowron Jan
Soko³owska Bogus³awa
Wo¼niak Zdzis³aw

 

ISka|pinczow.com.pl

Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 10:25, 10:55, 11:25,

Grodzisko:
Dzi: 10:30, 11:00, 11:30,

Rynek:
Dzi: 10:10, 10:40, 11:10,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz