Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Jest koalicja w powiecie piñczowskim. 24.11.2010.
Nasze miasto

W ¶rodê po po³udniu, po kilkugodzinnej debacie podpisano tre¶æ porozumienia koalicyjnego pomiêdzy w³adzami ugrupowañ, które zdoby³y najwiêksz± liczbê mandatów w wyborach do Rady Miasta i Gminy i Rady Powiatu.

Porozumienie zawar³y Polskie Stronnictwo Ludowe i Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Piñczowska.

W my¶l podpisanego dokumentu, na stanowisko starosty powiatu piñczowskiego desygnowany zosta³ Jan Moskwa, który w minionej kadencji pe³ni³ funkcje wicestarosty. Ziemia Piñczowska zaproponowa³a na stanowisko wicestarosty Marka Omastê, który uzyska³ mandat do Rady Miasta i Gminy, a w poprzedniej kadencji pe³ni³ funkcjê przewodnicz±cego Rady Miejskiej. Taki uk³ad wi±¿ê siê z konieczno¶ci± zrezygnowania z mandatu radnego przez Marka Omastê, a jego miejsce w Radzie Miejskiej zajmie kolejny z listy kandydatów Ziemi Piñczowskiej, który zdoby³ najwiêksza liczbê g³osów.

Sk³ad Zarz±du Powiatu i komisji Rady Powiatu ukonstytuowany zostanie podczas pierwszej sesji. Podobnie rzecz ma siê z w³adz± w ratuszu. – Sesja Rady Miejskiej zwo³ana zostanie natychmiast po oficjalnym og³oszeniu wyników wyborów w Dzienniku Urzêdowym Województwa ¦wiêtokrzyskiego. Pewne jest tak¿e, ¿e moim zastêpc± czyli wiceburmistrzem bêdzie – podobnie jak w poprzedniej kadencji - Marek Zatorski. Podczas sesji wybierzemy tak¿e sk³ad Zarz±du i wszystkich komisji Rady Miejskiej – powiedzia³ nam burmistrz W³odzimierz Badurak.


W tej sytuacji radni z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, których do Rady Powiatu wesz³o sze¶ciu, w tym starosta poprzedniej kadencji Andrzej Kozera pozostan± klubem opozycyjnym. Sojusz Lewicy Demokratycznej ma tak¿e dwoje radnych w Radzie Miejskiej.

 

Echo Dnia | MIO

Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:05, 07:25, 07:45,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz