roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
Lekcja przyrody w bibliotece 01.12.2010.
Nasze miastoW bardzo interesuj±cej lekcji przyrody uczestniczyli uczniowie najm³odszych klas Szko³y Podstawowej numer 1 i wychowankowie Specjalnego O¶rodka Szkolno-Wychowawczego w Piñczowie.
Lekcja odby³a siê w sali biblioteki publicznej, a poprowadzi³ j± nauczyciel w zielonym mundurze - Dariusz Wiech, pracownik ¦wiêtokrzyskich i Nadnidziañskich Parków Krajobrazowych.
Wyk³ad dla dzieci poparty interesuj±c± prezentacj± multimedialn± nosi³ tytu³ „Jak zwierzêta przygotowuj± siê do zimy?” Uczniowie obejrzeli tak¿e film przyrodniczy, który pokazywa³, jak do zimy przygotowuj± siê miêdzy innymi wiewiórka, nied¼wied¼, wilk, biedronka czy pszczo³a. Dowiedzieli siê, dlaczego niektóre ptaki odlatuj± na zimê do ciep³ych krajów oraz jak dokarmiaæ te ptaki, które zostaj± na zimê w Polsce. Na koniec uczniowie zadawali mnóstwo pytañ - na przyk³ad czy nietoperze szybko lataj± i jakie mamy w Polsce gatunki wiewiórek. Pracownik parków cierpliwie odpowiedzia³ na ka¿de, nawet najdziwniejsze pytanie
postawione przez dociekliwego ucznia. By³a to wspania³a lekcja przyrody, dziêki której dzieci dowiedzia³y siê wielu ciekawych informacji o polskich zwierzêtach. Zw³aszcza tych gatunków, które wystêpuj± na terenie trzech parków krajobrazowych na terenie Ponidzia i które w czasie wycieczek poza miasto mo¿na obserwowaæ.

Echo Dnia
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 08:35, 09:35, 10:05,

Grodzisko:
Dzi: 08:40, 09:40, 10:10,

Rynek:
Dzi: 08:20, 08:50, 09:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz