roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej ju¿ w czwartek 02.12.2010.
Nasze miastoW najbli¿szy czwartek o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej by³ego Internatu LO odbêdzie siê inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Piñczowie. Pierwsz± sesjê nowo wybranej Rady zwo³a³ przewodnicz±cy RM poprzedniej kadencji. Czwartkowe obrady, do czasu wyboru Przewodnicz±cego, poprowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

Proponowany porz±dek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.
2. Wrêczenie radnym za¶wiadczenia o wyborze na radnego do Rady Miejskiej.
3. ¦lubowanie radnych.
4. Ustalenie porz±dku obrad.
5. Wybór Przewodnicz±cego Rady Miejskiej.
a/ zg³oszenie kandydatów na funkcjê Przewodnicz±cego Rady,
b powo³anie komisji skrutacyjnej,
c/ przyjêcie regulaminu wyboru Przewodnicz±cego Rady,
d/ przeprowadzenie g³osowania tajnego,
e/ zapoznanie siê z wynikami g³osowania,
e/ podjêcie uchwa³y w sprawie wyboru Przewodnicz±cego Rady Miejskiej.
6. Przekazanie prowadzenia obrad sesji nowo wybranemu Przewodnicz±cemu Rady Miejskiej.
7. Wybór Wiceprzewodnicz±cych Rady Miejskiej
a/ zg³oszenie kandydatów na funkcje Wiceprzewodnicz±cych  Rady Miejskiej,
b/ powo³anie komisji skrutacyjnej,
c/ przyjêcie regulaminu wyboru Wiceprzewodnicz±cych Rady,
d/ przeprowadzenie g³osowania tajnego,
e/ zapoznanie siê z wynikami g³osowania,
f/ podjêcie uchwa³y w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz±cych Rady Miejskiej.
8. Z³o¿enie ¶lubowania przez nowo wybranego Burmistrza Miasta i Gminy Piñczów.
9. Rozpatrzenie i podjêcie uchwa³y w sprawie ustalenia warunków pracy i p³acy Burmistrza Miasta i Gminy Piñczów
10.Wolne wnioski i komunikaty.
11.Zamkniêcie obrad I sesji Rady Miejskiej.     


ISka|pinczow.com

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:05, 07:25, 07:45,

Grodzisko:
Dzi: 06:50, 07:10, 07:30,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz