Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Piñczowski szpital zostanie skomercjalizowany? 09.12.2010.
Nasze miastoSzpital w Piñczowie prawdopodobnie bêdzie musia³ przej¶æ komercjalizacjê- tak uwa¿a starosta piñczowski Jan Moskwa. Sprawa dotyczy placówki, która zosta³a bez dyrektora, poniewa¿ pe³ni±cy do tej pory tê funkcjê Roman Szczygie³ zosta³ radnym powiatu i musia³ zrezygnowaæ z posady.

Dopiero teraz okaza³o siê, ¿e d³ugi szpitala w tym roku znacznie uros³y, o czym nie by³ informowany Zarz±d Powiatu- poinformowa³ starosta Jan Moskwa.

Jan Moskwa zapowiada, ¿e sprawa d³ugu zostanie skontrolowana, a jedn± z dróg wyprowadzenia szpitala na prost± jest jego komercjalizacja. Przyk³adem ma byæ szpital w Jêdrzejowie.

Je¶li chodzi o stanowisko dyrektora, to Zarz±d Powiatu wytypowa³ 2 kandydatów spoza Piñczowa. Do koñca roku ma byæ wybrany pe³ni±cy obowi±zki dyrektora. Starosta nie chce jednak podaæ personaliów tych osób.

D³ug szpitala w Piñczowie wynosi obecnie prawie 8 milionów z³otych.


¬ród³o: http://www.radio.kielce.pl/page,,Szpital-w-Pinczowie-zostanie-skomercjalizowany,590325acc453f4d03907c2b9c7cb1991.htmlPawe³ Kocañda
Radio Kielce

Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz