Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Betlejemskie ¦wiat³o Pokoju dotar³o do Piñczowa 16.12.2010.
Nasze miasto

Betlejemskie ¦wiat³o Pokoju wêdruje po Polsce. Dzi¶ Komendant i harcerze Komendy Hufca ZHP Piñczów przekazywali je dyrektorom firm i instytucji samorz±dowych na terenie gminy.


Betlejemskie ¦wiat³o Pokoju przekaza³y Burmistrzowi Miasta i Gminy Piñczów harcerki: Sylwia Sitkowska, Iza Durlik, Alicja Karbowniczek, Karolina Kular oraz harcmistrz Witold Cira.

Akcja przekazywania Betlejemskiego ¦wiat³a Pokoju zosta³a zapocz±tkowana w 1986 roku przez austriackich skautów, którzy przywie¼li p³omieñ z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem do katedry wiedeñskiej. Stamt±d, dziêki skautom, betlejemski p³omieñ trafia niemal do wszystkich krajów Europy. Betlejemskie ¦wiat³o Pokoju - symbol nadziei, mi³o¶ci i pojednania dotar³o do Kielc wczoraj. Podczas niedzielnej mszy w ko¶ciele ¦wiêtego Franciszka z Asy¿u odebra³y je reprezentacje hufców harcerskich z ca³ego województwa.

 

ISka|pinczow.com.pl

Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 11:45, 12:10, 12:35,

Grodzisko:
Dzi: 11:50, 12:15, 12:40,

Rynek:
Dzi: 11:35, 12:00, 12:25,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz