roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
Miko³aj w "¦wietliku" 16.12.2010.
Nasze miasto

W atmosferze rado¶ci i wspólnej zabawy  przebiega³o spotkanie miko³ajkowe, które odby³o siê w minion± sobotê w przedszkolu w Skowronnie Dolnym. Na spotkanie z Miko³ajem przyszli rodzice ze swoimi pociechami, w¶ród nich wychowankowie przedszkola dla dzieci niepe³nosprawnych, mieszkañcy Skowronna i przyjaciele o¶rodka.

Spotkanie z Miko³ajem zorganizowa³o stowarzyszenie „¦wietlik”, które od 2009 roku prowadzi punkt przedszkolny w Skowronnie Dolnym. Przybycie ¦w. Miko³aja wyczekiwa³a ponad 40-osobowa grupa dzieci. Oczekiwanie na szczególnego go¶cia rozpoczê³o siê konkursami i zabawami, które przybli¿y³y dzieciom  postaæ ¶wiêtego oraz tradycje zbli¿aj±cych siê ¶wi±t Bo¿ego Narodzenia.

Niestety nie wszystkie dzieci mog³y uczestniczyæ w tym wyj±tkowym spotkaniu, choæ i o nich nie zapomnia³ ¦wiêty Miko³aj zostawiaj±c prezenty, które w ¶rodê przedstawiciele stowarzyszenia dostarczyli ma³ym adresatom.

Stowarzyszenie sk³ada serdeczne podziêkowanie wszystkim, którzy pomogli zorganizowaæ miko³ajkowe spotkanie - zw³aszcza firmie Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z o. o, która wspiera ¦wietlik od pocz±tku istnienia placówki w Skowronnie.

ISka

Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 08:35, 09:35, 10:05,

Grodzisko:
Dzi: 08:40, 09:40, 10:10,

Rynek:
Dzi: 08:20, 08:50, 09:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz