Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Nie mieli szczê¶cia 19.12.2010.
Nasze miasto

Nie mieli dzi¶ szczê¶cia piñczowscy stra¿acy. Wyje¿d¿aj±c w godzinach popo³udniowych z ulicy Przemys³owej na akcjê, samochód Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej uderzy³ w s³up. Do akcji ga¶niczej wys³ano kolejny wóz.


Do zdarzenia dosz³o w niedzielê oko³o godziny 14 w rejonie skrzy¿owania ulic: Przemys³owej i Nowowiejskiej. Niewykluczone, ¿e w wozie stra¿ackim dosz³o do awarii uk³adu hamulcowego.

Wóz wyjecha³ do akcji na ulicy Bednarskiej, sk±d otrzymali¶my zg³oszenie o po¿arze auta osobowego – fiata- tempra. Fiat zapali³ siê prawdopodobnie wskutek uszkodzenia instalacji gazowej. Kierowca naszego wozu ga¶niczego na ulicy Nowowiejskiej zorientowa³ siê, ¿e pojazd ma awariê hamulców. Aby nie doprowadziæ do wypadku , usi³owa³ unikn±æ gro¼niejszego zdarzenia i skrêci³ w lewo na pobocze ulicy Nowowiejskiej. Skutki s± takie, jakie s±. Na szczê¶cie, ani kierowca, ani nikt z zastêpu nie ucierpia³ w tym zdarzeniu.

Na miejsce po¿aru natychmiast zadysponowany zosta³ inny wóz ga¶niczy. Energetyc y usunêli awariê sieci energetycznej a uszkodzony wóz GBA 2,5/24 jest w gara¿u naszej bazy. Pojazd poddany zostanie dok³adnym badaniom technicznym – wyja¶nia starszy kapitan Tadeusz Pasternak – rzecznik prasowy piñczowskiej KPP.

 

Echo Dnia

Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 13:00, 13:25, 13:50,

Grodzisko:
Dzi: 13:05, 13:30, 13:55,

Rynek:
Dzi: 12:50, 13:15, 13:40,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz