Niedziela 23 Lutego 2020 *** Imieniny: Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:02
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 37 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:44
Bezpieczna droga do szko³y. 20.12.2010.
Nasze miasto

U¶wiadamianie jak wa¿ne dla bezpieczeñstwa pieszych i rowerzystów jest noszenie odblasków oraz przekazanie tej wiedzy najm³odszym uczestnikom ruchu drogowego - takie cele postawili sobie organizatorzy konkursu "Bezpieczna droga do szko³y". Systematycznie od 8 lat, przy wspó³pracy Fabryki Rigips-Stawiany oraz Komendy Powiatowej Policji w Piñczowie, dzieci ucz± siê jak bezpiecznie pokonywaæ drogê do szko³y.Fina³ tegorocznej edycji konkursu odby³ siê 16 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piñczowie. Do fina³u zakwalifikowa³o siê 9 szkó³ (Nr 1 i Nr 2 z Piñczowa, Gartatowic, Bogucic, W³oszczowic, Szarbkowa, Brze¶cia, Kij i M³odzaw.) Ostatecznie konkurs wiedzy „O bezpieczeñstwie w ruchu drogowym” wygra³a Szko³a Podstawowa Nr 1 w Piñczowie. Nagrodzona szko³a otrzyma³a du¿y stó³ do gry w „pi³karzyki”. Wyró¿nienie za czê¶æ artystyczn± otrzyma³a Szko³a Podstawowa w M³odzawach, która otrzyma od sponsora Fabryki Rigips-Stawiany nagrodê dodatkow±.Zwyciêzcy konkursu plastycznego otrzymali nagrody w postaci paczek ze sprzêtem sportowym i przyborami szkolnymi. W ramach ca³ej akcji „ Bezpieczna droga do szko³y” uczniowie wszystkich szkó³ zlokalizowanych w pobli¿u dróg prowadz±cych do fabryki otrzymaj± odblaskowe emblematy do tornistrów i ubrañ.

Podczas tegorocznego fina³u odby³ siê równie¿ pokaz zasad udzielania pierwszej pomocy przeprowadzony przez dyplomowanego ratownika medycznego- pracownika Pogotowia Ratunkowego z Piñczowa Zbigniewa Skrzypka.ISka|pinczow.com.plBus Ponidzie
Podgrze:
Jutro: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Jutro: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Jutro: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz