Niedziela 23 Lutego 2020 *** Imieniny: Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:02
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 37 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:44
Komisje Rady Miejskiej 20.12.2010.
Nasze miasto

Wybór przewodnicz±cych i sk³adów sta³ych komisji Rady Miejskiej w Piñczowie zdominowa³y ostatni± sesjê RM. Przedstawiamy sk³ad osobowy poszczególnych komisji.


Komisja Rewizyjna
Przewodnicz±cy:
Witold Cira

Cz³onkowie:
Anna Gawroñska
Anna P³ocha
Bogus³awa Soko³owska
Zdzis³aw Wo¼niak

Komisja Bud¿etu, Finansów i Planowania
Przewodnicz±cy:
Zdzis³aw Pru¶

Cz³onkowie:
Wiktor Badurak
Robert Domaga³a
Krzysztof Koniusz
£ukasz £aganowski
Marek Prokop

Komisja Rolna
Przewodnicz±cy:
Józef Kaczmarczyk

Cz³onkowie:
Ireneusz Malara
Anita Paw³owska
Marek Prokop
Marek Sarna

Komisja Przemys³u
Przewodnicz±cy:
Robert Domaga³a

Cz³onkowie:
Wiktor Badurak
£ukasz £aganowski
Jan Skowron

Komisja O¶wiaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Przewodnicz±cy:
Henryk Ró¿ycki

Cz³onkowie:
Witold Cira
Jacek Kapa³ka
Anna P³ocha
Bogus³awa Soko³owska

Komisja Zdrowia ds. Rodziny, Opieki Spo³ecznej i Ochrony ¦rodowiska
Przewodnicz±cy:
Zdzis³aw Wo¼niak

Cz³onkowie:
Andrzej Dziubiñski
Józef Kaczmarczyk
Henryk Ró¿ycki

Komisja Bezpieczeñstwa Publicznego i Ochrony Przeciwpo¿arowej
Przewodnicz±cy:
Andrzej Dziubiñski

Cz³onkowie:
Ireneusz Malara
Anita Paw³owska
Marek Sarna


ISka|pinczow.com.pl

Bus Ponidzie
Podgrze:
Jutro: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Jutro: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Jutro: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz