Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Nida wróci³a do koryta 27.12.2010.
Nasze miastoKrótkotrwa³a odwil¿ powodowa³a du¿e zagro¿enie powodziowe tu¿ przed ¶wiêtami Bo¿ego Narodzenia. Na Nidzie w kilku miejscach utworzy³y siê lodowe zatory i rzeka rozla³a siê na setki hektarów pól i ³±k w rejonie Piñczowa, Pasturki, Kowali, Zakrzowa, Krzy¿anowic, Chrobrza, Nieprowic i Zago¶ci. Najwiêksze rozlewiska o powierzchni kilkuset hektarów powsta³y w rejonie Pasturki i Kowali oraz Chrobrza. Trwa³a zmarzlina gruntu i pokrywy ¶niegowej zamieni³y rozlewiska w lodowe tafle. W sobotê wody rzeki wróci³y do koryta a ponowna fala mrozów sprawi³a, ¿e w ciekach dop³ywowych zmniejszy³a siê ilo¶æ wód i poziom Nidy zacz±³ opadaæ.


W niedzielê rano jej poziom pod mostem w Piñczowie wynosi³ 240 centymetrów, czyli poni¿ej stanu alarmowego, co optymistycznie rokuje na najbli¿sze dni. Pozosta³y jednak gigantyczne lodowiska, które znikn± zapewne dopiero wraz z nadej¶ciem wiosny. W trudnej sytuacji jest zwierzyna p³owa , która z zatopionych po³aci przenios³a siê na wy¿ej po³o¿one grunty i korzysta z dostêpnych pod p³ytszym ¶niegiem pastwisk, g³ownie na gruntach obsianych oziminami. Póki co zagro¿enia powodziowego – w powiecie piñczowskim nie ma.


MIO|Echo Dnia
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz