Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
19 Fina³ WO¦P w Piñczowie 05.01.2011.
Nasze miastoW najbli¿sz± niedzielê, 9 stycznia znów zabrzmi Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy pod dyrekcj± Jurka Owsiaka. Bêdzie to ju¿ 19 edycja, tym razem zebrane pieni±dze przeznaczone bêd± na leczenie dzieci z chorobami neurologicznymi i nefrologicznymi.
Jak co roku w zbiórkê orkiestrow± w³±cz± siê równie¿ Piñczowianie. Przez ca³y dzieñ uczniowie szkó³, harcerze i inni wolontariusze zbieraæ bêd± pieni±dze na terenie miasta i gminy.


Wspó³organizatorem WO¦P w Piñczowie jest Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury, które zaprasza w niedzielê od godziny 16:00 do hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1, gdzie zacznie siê wielkie granie.
Koncert rozpocznie tradycyjnie Orkiestra Dêta Szko³y Muzycznej I Stopnia w Piñczowie, w dalszej czê¶ci zaprezentuj± siê soli¶ci Studia Piosenki PSCK. Zagraj± równie¿ zespo³y: HzH, Baby Rock i KAKADU.


Na godzinê 19:00 przewidziana jest licytacja przedmiotów przekazanych na rzecz orkiestry. Do wylicytowania bêd± miêdzy innymi gad¿ety orkiestrowe (koszulka, kubek, ksi±¿ka o Przystanku Woodstock z autografem Jurka Owsiaka, zestaw p³yt dvd z koncertów woodstockowych), statki wykonane przez wiê¼niów z Zak³adu Karnego, obrazy piñczowskich artystów (Paw³a Kisielewskiego i Andrzeja Kozery), obraz z pleneru w Piñczowie namalowany przez Miroslava Kindera. Przedmiotem licytacji bêd± te¿ gad¿ety przekazane przez burmistrza Piñczowa W³odzimierza Baduraka a w¶ród nich: z³oty karnet na imprezy kulturalne organizowane przez PSCK w 2011 roku, ca³oroczny z³oty karnet na basen oraz miniatura dzwonu Zygmunta. Do wylicytowania bêdzie te¿ „Walentynkowa kolacja pod gwiazdami” – kolacja dla dwojga w obserwatorium astronomicznym mieszcz±cym siê przy nowej sali sportowej Szko³y Podstawowej Nr 1. Na osobê (i jej go¶cia), która wylicytuje ten nietypowy gad¿et czeka uroczysta kolacja przygotowana i obs³ugiwana przez Wies³awa Tyra³ê - w³a¶ciciela Restauracji Kwadrans po³±czona z nocn± obserwacj± gwiazd.

O godzinie 20:00 odpalone zostanie tradycyjne ¶wiate³ko do nieba.

PSCK
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz