Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Relacja z XIX FINA£U WO¦P (wideo) 12.01.2011.
Nasze miasto

Dnia 9 stycznia odby³ siê XIX FINA£ WIELKIEJ ORKIESTRY ¦WI¡TECZNEJ POMOCY. WO¦P dotar³a do ka¿dego miejsca w Polsce nie ominê³a Piñczowa. Na ulicach naszego miasta mo¿na by³o spotka æ wielu m³odych kwestuj±cych wolontariuszy oraz hojnych ofiarodawców. Popo³udniu w sali gimnastycznej SP 1 utalentowana m³odzie¿ i profesjonalni muzycy zagrali charytatywnie koncerty.
A byli to: zespó³ „Baby-Rock”, „Kakadu”, „HzH”, muzycy z Orkiestry Dêtej Szko³y Muzycznej I Stopnia w Piñczowie oraz soli¶ci Studia Piosenki Piñczowskiego Samorz±dowego Centrum Kultury.
By³a tam równie¿ nasza kamera gdzie poni¿ej mo¿na obejrzeæ krótk± relacje z Fina³u WO¦P.
Tegoroczny fina³ WO¦P-u mia³ na celu zgromadzenie funduszy na zakup sprzêtu dla dzieci cierpi±cych na choroby nefrologiczne i urologiczne.

|

Odby³a siê równie¿ licytacja przedmiotów podarowanych przez darczyñców a tak¿e przez wiê¼niów tutejszego Zak³adu Karnego. Kwota z licytacji osi±gnê³a pu³ap 4500 z³ , za¶ ze sprzeda¿y biletów wstêpu rysowa³a siê w okolicach 985 z³. Nasi pracowici wolontariusze zebrali rekordow± sumê 19 ty¶. pln. Wszystkie ¶rodki zostan± przekazane na konto Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy.

fot. P.M³ynek

Miejmy nadziejê ¿e przysz³oroczny jubileuszowy XX Fina³ pobije tegoroczny rekord zebranych ¶rodków który w tym roku wyniós³ ok. 24 500 pln.

 

Irmina Wo³czyk

 

WIÊCEJ ZDJÊÆ W GALERII

Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 10:25, 10:55, 11:25,

Grodzisko:
Dzi: 10:30, 11:00, 11:30,

Rynek:
Dzi: 10:10, 10:40, 11:10,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz