Niedziela 23 Lutego 2020 *** Imieniny: Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:02
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 37 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:44
I Gminny Przegl±d Jase³ek 15.01.2011.
Nasze miasto

W pi±tek, 14 stycznia, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piñczowie odby³ siê I Gminny Przegl±d Jase³ek. Imprezê zorganizowa³o Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Piñczów W³odzimierza Baduraka.

W przegl±dzie wziêli udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych z terenu gminy Piñczów. Dzieci zaprezentowa³y jase³kowy program nawi±zuj±cy do tradycji biblijnej; opowiedzia³y historiê narodzin Jezusa, przeobrazi³y siê w postaci Maryi, Józefa, anio³ów, trzech króli czy pasterzy. Nie zabrak³o te¿ tradycyjnych kolêd. 30-minutowe przedstawienia jase³kowe oceniane by³y przez Jury w sk³adzie: Bo¿ena Szatkowska-Mostek, Rafa³ Mazurek i Ireneusz ¦lusarczyk.  W ocenie brano pod uwagê m.in. zgodno¶æ z przekazem ewangelicznym i tradycj± oraz scenografiê i kostiumy.

Na zakoñczenie Przegl±du wrêczono nagrody, dyplomy i s³odkie upominki dla ka¿dego zespo³u. Jury I miejsce przyzna³o Szkole Podstawowej Nr 2 z Piñczowa, II zajê³a Szko³a Podstawowa Nr 1. Oba zespo³y w nagrodê pojad± na wycieczkê do Warszawy, która po³±czona bêdzie ze zwiedzaniem Sejmu.

ISka|pinczow.com.pl

Bus Ponidzie
Podgrze:
Jutro: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Jutro: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Jutro: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz