roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
Dzieñ Judaizmu w Bibliotece 27.01.2011.
Nasze miasto

W styczniu przypadaj± obchody Dnia Judaizmu pod znakiempamiêci o tych, co ratowali ¯ydów
z Holocaustu, z tej okazji w budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Piñczowie odby³a siê prelekcja pt. "Zwyczaje i obrzêdy ¿ydowskie na tle kultury spo³eczeñstwa polskiego", prowadzona przez Jerzego Znojka, dyrektora Muzeum Regionalnego w Piñczowie, wybitnego znawcê tematu, od lat poszerzaj±cego sw± wiedzê na temat historii ludno¶ci pochodzenia ¿ydowskiego w naszym regionie. O godzinie 10:00 do budynku biblioteki przybyli uczniowie gimnazjum nr 2 w Piñczowie, wraz z opiekunkami, Wiolett± Mitrêg± i Renat±

Jaklewicz. Prelekcjê otworzy³a Jolanta Opoka, dyrektor Biblioteki Publicznej w Piñczowie. Wydarzenie kulturalne wzbogaci³a wystawa prac osadzonych w piñczowskim Zak³adzie Karnym. Obrazy przedstawia³y ró¿ne oblicza ¯ydów. Prace zosta³y wykonane w ramach resocjalizacji wiê¼niów, pod kierunkiem

pana £ukasza Trzciny.W ci±gu godzinnej prezentacji, m³odzie¿ obejrza³a pokaz multimedialny i wys³ucha³a najwa¿niejszych wiadomo¶ci o ¶wiêtach i uroczysto¶ciach spo³eczno¶ci ¿ydowskiej. Na zakoñczenie gimnazjali¶ci zostali zaproszeni do zwiedzenia synagogi.

 

MUZEUM

 

Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 08:05, 08:35, 09:35,

Grodzisko:
Dzi: 08:10, 08:40, 09:40,

Rynek:
Dzi: 08:20, 08:50, 09:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz