Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Piñczów: Nie bêdzie sprzeda¿y budynku nale¿±cego do ODR 20.02.2010.
Nasze miasto
Radni Sejmiku Województwa ¦wiêtokrzyskiego nie zgodzili siê na sprzeda¿ nieruchomo¶ci w Piñczowie nale¿±cej do ¦wiêtokrzyskiego O¶rodka Doradztwa Rolniczego. Mieli w±tpliwo¶ci czy pozbywanie siê maj±tku jest s³uszne.
Sprzeda¿ budynku mia³a poprawiæ sytuacjê finansow± O¶rodka Doradztwa Rolniczego - mówi³ w rozmowie z Radiem Kielce Dariusz Ok³a, dyrektor placówki. Jego zdaniem nieruchomo¶æ jest w fatalnym stanie technicznym, a jej pozbycie siê mog³oby zasiliæ bud¿et ¦ODR kwot± oko³o 1 mln 600 tys. z³otych.

Radni zdecydowali, ¿e nad dalszymi losami nieruchomo¶ci trzeba siê jeszcze zastanowiæ.
Do tematu maj± wróciæ na jednym z najbli¿szych posiedzeñ Komisji Rolnictwa.

Radni zatwierdzili ponadto nowy cennik us³ug ¶wiadczonych przez O¶rodek Doradztwa Rolniczego. Zmiany maj± jednak charakter kosmetyczny i nie s± zwi±zane ze znacznymi podwy¿kami cen.

Podczas sesji Sejmiku przyjêto te¿ uchwa³ê w sprawie poszanowania dla krzy¿a. Radni poparli stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i zaapelowali o szacunek dla symbolu chrze¶cijañstwa. Stanowisko Sejmiku zostanie przekazane teraz do prezydenta i premiera, marsza³ka Sejmu, parlamentarzystów i euro deputowanych oraz do przewodnicz±cych sejmików i marsza³ków województw.

Micha³ Michta

Radio Kielce

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 12:10, 12:35, 13:00,

Grodzisko:
Dzi: 12:15, 12:40, 13:05,

Rynek:
Dzi: 12:00, 12:25, 12:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz