Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
"Bari" strzela. Nida Piñczów wygrywa 05.02.2011.
Nasze miasto
Od zwyciêstwa rozpoczêli seriê sparingów pi³karze trzecioligowej Nidy Piñczów. W sobotê pokonali Victoriê Skalbmierz 2:0, a pierwsz± bramkê w nowym roku strzeli³ £ukasz Baran.

Victoria Skalbmierz - Nida Piñczów 0:2 (0:0). Bramki: £ukasz Baran 55 min., Bartosz Zygu³a 90 min.
Nida: A. Zygu³a - Kupczyk, Kucyba³a, Szafraniec, Pêcherz - Bia³y, B. Zygu³a, £. Mika, Sobczyk - Wilkus, K³os oraz Karasek, Baran, £uszcz, Szczygie³, Garula, Pucha³a. 

Nida mia³a rozegraæ pierwszy sparing z Pogoni± Staszów, lecz potencjalny rywal - nêkany problemami organizacyjnymi i finansowymi - nie rozpocz±³ jeszcze treningów przed rund± wiosenn±. W tej sytuacji piñczowianie zmierzyli siê w sobotê z Victori± Skalbmierz. Dru¿yn± ¶wiêtokrzyskiej "okrêgówki", która w przerwie zimowej poczyni³a kilka spektakularnych transferów, siêgaj±c tak¿e po zawodników z drugoligowym sta¿em.
Zwyciêstwo zapewnili Nidzie dwaj m³odzi pi³karze. Pierwsz± bramkê w tegorocznych meczach kontrolnych strzeli³ 18-letni £ukasz Baran. Popularny "Bari", który by³ obajwieniem koñcówki rundy jesiennej, potwierdzi³ swój nieprzeciêtny talent snajperski. Wynik spotkania ustali³ w koñcówce 20-letni Bartosz Zygu³a - wychowanek Nidy, który gra³ tak¿e w Gwarku Zabrze, Orle Babienica-Psary i trzecioligowym LZS Le¶nica, a teraz wróci³ do Piñczowa i bêdzie wystêpowa³ w "¿ó³to-niebieskich" barwach w rundzie wiosennej.

Trener Robert Szczygie³ jest zadowolony z wygranej z Victori±, choæ surowym okiem wytyka swoim podopiecznym brak skuteczno¶ci. - To nasza najwiêksza bol±czka. W pierwszej po³owie meczu nie wykorzystali¶my trzech, czterech ¶wietnych sytuacji. Po przerwie... co najmniej sze¶ciu. Musimy popracowaæ nad skuteczno¶ci± - zapowiada szkoleniowiec Nidy.

W sobotnim sparingu, rozegranym przy silnym, porywistym wietrze, piñczowianie testowali Artura Karaska. 21-letni pomocnik Piaskowianki Piaski, który trenowa³ wcze¶niej w m³odzie¿owych zespo³ach Korony Kielce, pokaza³ siê z dobrej strony.

- Artur jest szybki, dynamiczny, dobrze wyszkolony technicznie. Mo¿e graæ jako skrajny pomocnik lub na skrzydle. ¦wietnie prezentuje siê tak¿e na treningach. Chcia³bym go mieæ w dru¿ynie Nidy - mówi Robert Szczygie³.
W poniedzia³ek pi³karze Nidy Piñczów rozpoczn± tygodniowy obóz dochodzeniowy na w³asnych obiektach. Rozegraj± tak¿e dwa sparingi: w ¶rodê z Zenitem Chmielnik, a w sobotê 12 lutego ze Spart± Kazimierza Wielka, na sztucznej trawie w Krakowie.

- W meczu ze Spart± bêdziemy mieli ju¿ w miarê pe³ny sk³ad. Sprawdzimy te¿ kolejnych zawodników, którzy byæ mo¿e zasil± Nidê w rundzie jesiennej - dodaje trener Robert Szczygie³.

ECHO DNIA
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 12:10, 12:35, 13:00,

Grodzisko:
Dzi: 12:15, 12:40, 13:05,

Rynek:
Dzi: 12:00, 12:25, 12:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz