Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Koncert Walentynkowy 07.02.2011.
Nasze miasto
PSCK i Muzeum Regionalne i Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Piñczowie zapraszaj± na koncert Walentynkowy. Tym razem dla uczczenia ¶wiêta wszystkich zakochanych przed piñczowsk± publiczno¶ci± wyst±pi aktor i piosenkarz Artur Gotz. Na koncercie, który odbêdzie siê 12 lutego w ¶wietlicy Spó³dzielni Mieszkaniowej na ul. 3 Maja, artysta zaprezentuje utwory ze swej najnowszej p³yty „Obiekt seksualny”. Pocz±tek koncertu godz. 18:00.

ARTUR GOTZ urodzony w Krakowie aktor m³odego pokolenia, a tak¿e piosenkarz, absolwent Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie - Wydzia³y Zamiejscowe we Wroc³awiu(2006). 
Wystêpuje na scenie od jedenastego roku ¿ycia.
W wieku 15 lat rozpocz±³ wspó³pracê z Teatrem The Imagination w Londynie, gdzie wyst±pi³ w trzech premierach. 
Aktualnie zwi±zany ze scenami warszawskimi -Teatrem "Kamienica" Emiliana Kamiñskiego i Teatrem Wspó³czesnym, wspó³pracuje równie¿ z Teatrem Rozrywki w Chorzowie. 
Debiutowa³ w krakowskiej Piwnicy pod Baranami, w której rozpocz±³ wspó³pracê z kompozytorem Zygmuntem Koniecznym. 
Z jego piosenk± wyda³ singiel „Usposobienie przyjemne”, a w sierpniu 2010 odby³a siê premiera p³yty "Obiekt seksualny" (wyd. Luna Music) z 17 piosenkami o tematyce damsko-mêskiej. 
Artysta prezentuje swoje recitale w ca³ej Polsce oraz Amsterdamie,  Berlinie,Brukseli, Wiedniu, na Cyprze, a tak¿e podczas tourne po USA (Kalifornia i Ohio). 
Wystêpowa³ równie¿ na festiwalach teatralnych w Czechach, Francji, S³owacji i Wielkiej Brytanii, a tak¿e na 27. Przegl±dzie Piosenki Aktorskiej we Wroc³awiu w 2006 r. w koncercie EnergiaPro M³odzi. 
Wspó³pracowa³ ze Studiem 68 of theatre arts London w Gdyni pod patronatem Sean'a Connery. 
Laureat Miêdzynarodowej Nagrody Konsula Generalnego Republiki Czeskiej. 
Zagra³ kilka ról filmowych m.in. seminarzystê Jurija Nogê w filmie Karol - cz³owiek, który zosta³ papie¿em (re¿. G.Battiato) oraz Reportera Dzikowskiego w Wielkich ucieczkach. 

¬ród³o: www.artur.gotz.pl


PSCK
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz