Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Wydzia³y do likwidacji 09.02.2011.
Nasze miasto

6 wydzia³ów pracy przy S±dach Rejonowych do likwidacji w ¶wiêtokrzyskim.

Ministerstwo Sprawiedliwo¶ci planuje likwidacjê niektórych wydzia³ów pracy przy S±dach Rejonowych. Zmiany mia³yby dotkn±æ równie¿ województwo ¶wiêtokrzyskie - potwierdza rzecznik prasowy S±du Okrêgowego w Kielcach - sêdzia Marcin Cha³oñski.


Projekt zak³ada, ¿e wszêdzie tam, gdzie w ci±gu roku odbywa siê mniej ni¿ 120 spraw zwi±zanych z prawem pracy wydzia³y mia³yby zostaæ zlikwidowane i przeniesione do innych jednostek. Wszystko wskazuje na to, ¿e zostan± zlikwidowane wydzia³y pracy w S±dach Rejonowych w Busku Zdroju, Piñczowie, Opatowie, Koñskich, W³oszczowie i Skar¿ysku. Sêdzia Cha³oñski doda³, ¿e pocz±tkowo ministerstwo planowa³o zlikwidowanie 7 wydzia³ów pracy. Wycofa³o siê jednak z tego pomys³u po konsultacjach z prezesem S±du Okrêgowego w Kielcach.

Sêdzia Marcin Cha³oñski zaznacza jednak, ¿e na razie jest to tylko projekt reformy i ¿adne konkretne decyzje w tej sprawie ostatecznie jeszcze nie zapad³y. Byæ mo¿e stanie siê to w po³owie roku. Ministerstwo chce ograniczyæ liczbê s±dów pracy ze wzglêdów oszczêdno¶ciowych.

Ma³gorzata Pirosz
Radio Kielce

wiêcej na stronie:

http://www.radio.kielce.pl/page,,6-wydzialow-pracy-przy-Sadach-Rejonowych-do-likwidacji-w-Swietokrzyskiem,c68026fea36fb7a120865b781adf2471.html

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz