roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
Szekspir w piñczowskim wiêzieniu. 09.02.2011.
Nasze miasto

Premiera w piñczowskim areszcie. Wiê¼niowie zagrali w sztuce sk³adaj±cej siê z fragmentów dwóch Szekspirowskich dramatów - "Hamleta" i "Makbeta". To pierwszy taki przypadek w województwie ¶wiêtokrzyskim.

Pomys³ - przyznajemy: do¶æ oryginalny - nale¿y do £ukasza £aganowskiego, dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury. - W pa¼dzierniku ubieg³ego roku zapyta³, czy zechcia³bym popracowaæ nad sztuk± z wiê¼niami z piñczowskiego aresztu - mówi Hubert Guza, instruktor teatralny WDK. - Pomys³ wyda³ mi siê ciekawy, szybko napisa³em scenariusz i zabra³em siê za przydzielanie ról - dodaje. A z tym nie by³o ³atwo, gdy¿ nie ka¿dy wiêzieñ chcia³ w przedstawieniu wyst±piæ. - Bo wi±¿e siê to przecie¿ z ujawnieniem, pokazaniem siê ludziom z zewn±trz, a oni nie lubi± siê prezentowaæ - mówi Przemys³aw Renda, rzecznik aresztu w Piñczowie.

Zg³osi³o siê 15 ochotników, role dosta³o piêciu. W¶ród nich jest Piotr odsiaduj±cy 10-miesiêczny wyrok. - Dlaczego zdecydowa³em siê wyst±piæ? Bo chcia³em, tak jak pozosta³a czwórka, obaliæ stereotyp my¶lenia ludzi o wiê¼niach, ¿e to bardzo ¼li ludzie kompletnie nie nadaj±cy siê do ¿ycia w spo³eczeñstwie. Przecie¿ do aresztu trafiaj± ró¿ne osoby za ró¿ne przestêpstwa. Dziêki tej roli mogê pokazaæ, ¿e co¶ potrafiê - wyja¶nia.

- Ca³a specyfika pracy z osadzonymi polega³a w³a¶nie na prze³amywaniu barier, ¿eby nie baæ siê pokazaæ - dodaje Guza. Wiê¼niowie wyst±pi± przed szersz± publiczno¶ci± 15 lutego. Ich sztukê obejrzeæ bêdzie mo¿na w WDK. Pocz±tek o godz. 15.

Bart³omiej Bitner
Gazeta Wyborcza Kielce

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 09:35, 10:05, 10:30,

Grodzisko:
Dzi: 09:40, 10:10, 10:35,

Rynek:
Dzi: 08:50, 09:50, 10:20,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz