Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Piñczów przyj±³ bud¿et. 09.02.2011.
Nasze miasto
Piñczowscy radni uchwalili bud¿et na 2011 rok. Bêdzie piêciomilionowy deficyt, na który gmina zaci±gnie kredyty, ale realizowane bêd± wszystkie rozpoczête inwestycje.

Ostatnia sesja przynios³a tak¿e uchwa³ê o likwidacji Miejskiego O¶rodka Sportu i Rekreacji jako jednostki bud¿etowej gminy, co dokona siê z dniem 31 marca bie¿±cego roku.

Dochody i wydatki

Radni przyjêli projekt bud¿etu, który zak³ada dochody w wysoko¶ci 53,8 miliona z³otych a wydatki na poziomie 58,9 miliona. Najwiêcej, bo ponad 22,5 miliona z³otych poch³onie o¶wiata i wychowanie oraz pomoc spo³eczna - 10,2 miliona z³otych. Na roczne i wieloletnie programy inwestycyjne gmina wyda w 2011 roku ponad 11,5 miliona z³otych.

W tym roku gmina bêdzie kontynuowaæ g³ównie ju¿ rozpoczête inwestycje: budowê przydomowych oczyszczalni ¶cieków, wodoci±gu w Zawar¿y, przebudowê ulicy Republiki Piñczowskiej, przebudowê Belwederu, budowê hali widowiskowo-sportowej wraz z otwart± infrastruktur± sportowo-rekreacyjn±, modernizacjê Miejskiego O¶rodka Sportu i Rekreacji, remont ulic: Wójcika, 11 Listopada, ¯wirki i Wigury, przebudowê drogi do Grochowisk, budowê drogi dojazdowej do osiedla domów jednorodzinnych przy ulicy £±kowej i inne.

Po raz pierwszy w bud¿ecie gminy znalaz³y siê pieni±dze na zadania realizowane w ramach funduszu so³eckiego (329.316 z³otych). Projekt zadañ inwestycyjnych rocznych uwzglêdnia równie¿ zadanie zwi±zane z instalacj± systemów energii odnawialnej - tak zwane solary, na co przeznaczono w tym roku 335.416 z³otych.

Likwidacja i przekazanie

Wspomniana likwidacja Miejskiego O¶rodka Sportu i Rekreacji oznacza w istocie przekazanie mienia tej instytucji w formie umów na rzecz Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W uzasadnieniu podano, ze w obecnej formie Miejski O¶rodek Sportu i Rekreacji nie mo¿e funkcjonowaæ, bowiem stosownie do zmienionej ustawy o finansach publicznych nie mo¿e ¶wiadczyæ us³ug hotelarskich, które nie mieszcz± siê w zakresie zadañ w³asnych gminy okre¶lonych w ustawie o samorz±dzie gminnym. Pozostawienie zak³adu bez czê¶ci hotelowej uniemo¿liwia tak¿e jego funkcjonowanie bowiem dotacje przekracza³yby 50 procent dochodów tego zak³adu - co narusza ustawê o finansach publicznych.

- W now± kadencjê gmina wchodzi z ogólnym zad³u¿eniem, wraz z porêczeniami w wysoko¶ci 20 milionów 629 tysiêcy z³otych i na tym poziomie jest to bezpieczna granica dla gminnej kasy - mówi Marek Zatorski, wiceburmistrz Piñczowa do spraw inwestycji.

Echo Dnia
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz