roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
Komu czwarta Osobowo¶æ Roku? 15.02.2011.
Nasze miasto

W sobotê 19 lutego, podczas wielkiej gali która rozpocznie siê w Sali Gimnazjum nr 2 o godzinie 18.00 poznamy kolejnego laureata wyró¿nienia „Osobowo¶æ Roku Gminy Piñczów”.

W poniedzia³ek w ratuszu zebra³a siê Kapitu³a wyró¿nienia pod przewodnictwem profesora Adama Massalskiego, która rozpatrzy piêæ kandydatur zg³oszonych w tegorocznej edycji. Kapitu³a ustali osoby nominowane oraz laureata a wszystkich poznamy podczas fina³owej gali. Program artystyczny uroczysto¶ci u¶wietni wystêp zespo³u „Stardust”.

Do ratusza wp³ynê³o w tej edycji piêæ wniosków a z³o¿yli je : Urz±d Miejski w Piñczowie, Miejski O¶rodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalne w Piñczowie, stowarzyszenie Towarzystwo Przyjació³ Ponidzia oraz grupa mieszkañców gminy Piñczów. Bêdzie to czwarta edycja wyró¿nienia. Pierwszymi laureatami splendoru byli : Aleksander Staniszew, Bo¿ena Szatkowska - Mostek i Tadeusz Kurczyna.

 

ECHO DNIA

Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:45, 08:05, 08:35,

Grodzisko:
Dzi: 07:30, 07:50, 08:10,

Rynek:
Dzi: 07:35, 07:55, 08:20,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz