Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Mieczys³aw Pikulski Osobowo¶ci± Roku 22.02.2011.
Nasze miasto

W sobotê po raz czwarty w dziejach miasto i gmina Piñczów wrêczy³y tytu³ osobowo¶ci minionego roku. Laureatem zosta³ piñczowski przedsiêbiorca wspó³w³a¶ciciel renomowanej firmy Eko – In¿. Mieczys³aw Pikulski – cz³owiek o wielu pasjach, spo³ecznik, sportowiec maratoñczyk i sponsor wielu spo³ecznych inicjatyw.

Gala , która odby³a siê w Sali Gimnazjum numer 2 ¶ci±gnê³a do Piñczowa wiele znakomito¶ci ze ¶wiecznika politycznego regionu. Przyby³a wojewoda Bo¿entyna Pa³ka – Koruuba, eurodeputowany Czes³aw Siekierski, senator Adam Massalski, który jest przewodnicz±cym Kapitu³y przyznaj±cej piñczowski splendor i pos³owie : Konstanty Miodowicz, Krzysztof Lipiec, Miros³aw Pawlak oraz ca³y piñczowski establishment na czele z w³adzami samorz±dów powiatowego – Janem Moskwa i miejskiego - W³odzimierzem Badurakiem.

Nie zabrak³o laureatów poprzednich edycji – Bo¿eny Szatkowskiej Mostek i Tadeusza Kurczyny. Przypomniano osi±gniêcia i sylwetki wcze¶niejszych laureatów oraz zaprezentowano nominowanych. Oprócz Mieczys³awa Pikulskiego byli to : Józef Wachnicki – d³ugoletni nadle¶niczy Nadle¶nictwa Piñczów znakomity gospodarz wszystkich lasów w regionie i inicjator zasadzenia papieskich dêbów pamiêci oraz stu „Dêbów Katyñskich” oraz Krzysztof Marszalik - nauczyciel wychowania fizycznego Liceum Ogólnokszta³c±cego imienia Ko³³±taja, propagator idei olimpijskiej, inicjator rozgrywania w Piñczowie Turniejów imienia Huberta Wagnera i twórca klubu Olimpionik. Galê rozpocz±³ i zakoñczy³ zespó³ znakomitych muzyków – Stradust.

Wyst±pi³y tak¿e najwiêksze piñczowskie talenty a wyj±tkow± owacj± nagrodzono Julciê Radek , która wykona³a piosenkê „Mi¶” specjalnie dla nominowanego Józefa Wachnickiego. Kolejna 2,5 letnia Julcia Buska by³a bohaterk± wydarzenia, bo Czes³aw Siekierski wybra³ j± z grona widzów i wniós³ na rekach na estradê. Dziewczynka podbi³a serca publiczno¶ci a w nagrodê pojedzie na wycieczkê do Brukseli.

Burmistrz Piñczowa W³odzimierz Badurak wyrazi³ nadziejê, ¿e maleñka Julcia tak¿e kiedy¶ zostanie byæ mo¿e Osobowo¶ci± Roku miasta Piñczów, czego jej szczerze ¿yczy³.

Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 12:35, 13:00, 13:25,

Grodzisko:
Dzi: 12:15, 12:40, 13:05,

Rynek:
Dzi: 12:25, 12:50, 13:15,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz