roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
Morderstwo w Piñczowie. 24.02.2011.
Nasze miasto49-letnia mieszkanka Piñczowa zamordowana w swym mieszkaniu w czwartek nad ranem. Kryminalni zatrzymali mê¿czyznê, którego podejrzewaj± o odebranie kobiecie ¿ycia. Mia³ trzy promile alkoholu w organizmie.

Dramat rozegra³ siê w bloku, w mieszkaniu 49-letniej wdowy. Policjanci przyznaj±, ¿e nigdy wcze¶niej tu nie interweniowali. Z ich ustaleñ wynika, ¿e noc± ze ¶rody na czwartek go¶æmi kobiety byli dwaj 28-latkowie.

- W czwartek oko³o godziny 4 jeden z mê¿czyzn zadzwoni³ do nas z informacj±, ¿e drugi wygoni³ go z mieszkania. Dzwoni±cy obawia³ siê, ¿e w ¶rodku mog³o staæ siê co¶ z³ego, bo gdy wychodzi³, mê¿czyzna chodzi³ po domu z no¿em w rêce – opowiada Miros³aw Myca z Komendy Powiatowej Policji w Piñczowie.

Policjanci pojechali na miejsce i znale¼li cia³o kobiety z podciêtym gard³em. Jak mówili rana powsta³a najprawdopodobniej od no¿a. Zaczê³y siê poszukiwania podejrzewanego o zabójstwo.

- Policjanci nie zastali mê¿czyzny w jego domu. 1,5 godziny po pierwszym sygnale kryminalni zatrzymali podejrzewanego na ulicy, 300 metrów od bloku, w którym dosz³o do zabójstwa. Na razie mnie wiemy, jaka by³a przyczyna ataku. Podejrzewanego bêdziemy mogli przes³uchaæ dopiero gdy wytrze¼wieje. W chwili zatrzymania mia³ trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu – mówi Miros³aw Myca.


Nietrze¼wy by³ równie¿ mê¿czyzna, który nad ranem za-alarmowa³ policjantów. Mia³ 1,5 promila alkoholu w organizmie. Jego tak¿e policjanci zatrzymali, by przes³uchaæ gdy wytrze¼wieje.


Echo Dnia
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:25, 07:45, 08:05,

Grodzisko:
Dzi: 07:10, 07:30, 07:50,

Rynek:
Dzi: 07:15, 07:35, 07:55,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz