Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Pieni±dze na przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu. 05.03.2011.
Nasze miasto

Samorz±dy mog± ju¿ staraæ siê o pieni±dze na przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu. Resort pracy i polityki spo³ecznej zaprasza do sk³adania ofert w trzech konkursach.

Na wsparcie finansowe w konkursie „Gminne programy aktywizacji spo³eczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego" resort przeznaczy³ - podobnie jak w zesz³ym roku - 2 mln z³. Gminy mog± staraæ siê o dofinansowanie dzia³añ zwi±zanych z aktywizacj± osób d³ugotrwale bezrobotnych, ich usamodzielnieniem finansowym oraz popraw± i zwiêkszeniem gminnego zasobu mieszkaniowego.

Dotacja mo¿e wynie¶æ nawet 120 tys. z³, przy czym nie mo¿e przekroczyæ 80 proc. kwoty ca³kowitej przeznaczonej na realizacjê projektu.Wnioski nale¿y sk³adaæ w terminie do 30 kwietnia.

Jednostki samorz±du terytorialnego oraz organizacje pozarz±dowe mog± ubiegaæ siê równie¿ o 100 tys. z³ dofinansowania w konkursie pod nazw± „Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy". Celem jest wybranie organizatora Targów, który uzyska dofinansowanie do kosztów organizacji i przebiegu imprezy. Wnioski nale¿y sk³adaæ do 15 kwietnia. Rok temu pomoc w ramach tego konkursu wynosi³a 49 tys. z³. Otrzyma³ j± jeden podmiot, Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus" z Janowa Lubelskiego.

W konkursie „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem O¶rodka Pomocy spo³ecznej i Powiatowego Urzêdu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" do rozdysponowania jest 1,4 mln z³.
Oferty mo¿na sk³adaæ do 30 kwietnia.

Wszystkie konkursy odbywaj± siê w ramach programu MPiPS „Aktywne Formy Przeciwdzia³ania Wykluczeniu Spo³ecznemu".


Wiêcej informacji: http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2809

 

pinczow.pl

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:05, 07:25, 07:45,

Grodzisko:
Dzi: 06:50, 07:10, 07:30,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz