Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
XII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Ekonomicznej 13.03.2011.
Nasze miasto

Wczoraj o godzinie 16.40 w Gimnazjum nr 2 w Piñczowie og³oszono wyniki XII  Ogólnopolskiego Miêdzygimnazjalnego Turnieju Wiedzy Ekonomicznej Piñczów 2011.

Jak siê okaza³o: Pecio Sebastian z O¿arowa, Zych Wojciech z Nowego Korczyna i Stryszowski Artur z Wieliczki rozwi±zali zadania na maksa.

Gratulacje i uznanie tym wiêksze, ¿e konkurencja depta³a im po piêtach, bo co to pó³ punktu. A taka by³a ró¿nica pomiêdzy zwyciêzcami a uczniami, którzy zajêli 2 miejsce. 5 osób otar³o siê dos³ownie o najwy¿sze miejsce. Ale takie s± regu³y turniejów.

Jeden punkt miej od maksa to "tylko" miejsce 3. ¦wiadczy to o bardzo dobrym przygotowaniu uczestników naszego turnieju i podniesienie poprzeczki dla organizatorów i twórców zadañ.

Dru¿ynowo uczniowie z Katolickiego Gimnazjum w Stalowej Woli byli lepsi tylko o pó³ punktu od gospodarzy turnieju. Te wyniki ¶wiadcz± za¶ o wyrównanym poziomie, bo trzecia dru¿yna z Sienna mia³a tych punktów 64, a wiêc tylko 1.5 punktu mniej od zwyciêzców.

Gratulujê zwyciêzc± i uczestnikom turnieju, którzy przyje¿d¿aj±c do Piñczowa ju¿ osi±gnêli sukces - jak zaznaczy³ otwieraj±cy turniej Pan Jacek Piechota - Dyrektor Regionalny Oddzia³u Detalicznego PKO Banku Polskiego S.A. w Krakowie - mamy nadziejê na spotkanie podczas XIII turnieju za rok.


Dziêkujemy organizatorom i sponsorom, za to ¿e zechcieli wesprzeæ nasz turniej.

Oficjalne wyniki XII OMTWE Piñczów 2011


miejsce pierwsze:

Pecio Sebastian O¿arów GM,
Zych Wojciech Nowy Korczyn GM, 
Stryszowski Artur Wieliczka GM.

miejsce drugie:

Milczarek Szymon Stalowa Wola GM Kat, 
£abuz Adrianna Sienno PGM, 
Pyczek Dawid Miechów GM1, 
Borowiec Wioletta Skar¿ysko-Kamienna GM2, 
Zaj±c Dawid Piñczów GM2.

miejsce trzecie:

Nowak Tomasz Stalowa Wola GM Kat, 
Mierzwa Ewa Podgaje GM, 
Æwikliñska Paulina Wêgrzce Wielkie GM, 
W³odarczyk Ewelina Ostrowiec ¦wiêtokrzyski PGM4.

Dru¿ynowe wyniki:

1 Stalowa Wola GM Kat
2 Piñczów GM2
3 Sienno PGM
4 Grybów GM
5 O¿arów GM
6 Piñczów GM1

www.gm2.pinczow.com

fot. pinczow.com

fot. pinczow.com

fot. pinczow.com

fot. pinczow.com

fot. pinczow.com

fot. pinczow.com

fot. pinczow.com

fot. pinczow.com

W czasie, gdy m³odzie¿ rozwi±zywa³a zadania, ich opiekunowie brali udzia³ w prezentacji Ch³opskiej Szko³y Biznesu Ma³opolskiego Instytutu Kultury. Zajêcia prowadzi³a Maria Krogulec - Sobowiec ze ¦wiêtokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

fot. pinczow.com

fot. pinczow.com

fot. pinczow.com

fot. pinczow.com

fot. pinczow.com

fot. pinczow.com

fot. pinczow.com

 

Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz