Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Æwiczyli w Piñczowie, pojad± na Okinawê 17.03.2011.
Nasze miastoW Piñczowie odby³o siê zgrupowanie kadry Shorin-Ryu karate. By³o to jedno z licznych spotkañ ponad 50-osobowej ekipy, która w sierpniu we¼mie udzia³ w Pucharze ¦wiata w Yomitan na Okinawie. Zajêcia w sali Liceum Ogólnokszta³c±cego prowadzi³ Aleksander Staniszew.

- Na Okinawie Polacy wystartuj± w dwóch konkurencjach: w dojo kumite, czyli walkach pe³nokontaktowych oraz w kata, czyli uk³adach formalnych. W tak licznym sk³adzie sam wyjazd do Kraju Kwitn±cej Wi¶ni pod wzglêdem logistycznym jest bardzo du¿ym wyzwaniem - mówi sensei Staniszew.

- Organizacja wyjazdu zajmuje mi bardzo du¿o czasu. Zebranie ca³ej kadry to te¿ nie³atwa sprawa, bo zawodnicy pochodz± z klubów z terenu ca³ego kraju, a dodatkowo dwoje z nich mieszka na sta³e w Irlandii i w Kenii. W sk³ad naszej ekipy wchodz± równie¿ lekarze i licencjonowani sêdziowie. W zawodach wezm± udzia³ reprezentacje narodowe z wielu krajów z kontynentów Ameryki Pó³nocnej, Po³udniowej, Europy, Afryki i Azji.


Echo Dnia
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz