Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
W Piñczowie nauczyciele uczyli siê karate 02.04.2011.
Nasze miastoW Piñczowie odby³o siê dwudniowe ogólnopolskie forum nauczycieli wychowania fizycznego ze szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli akademickich.

Rozmawiano o prowadzeniu zajêæ i programach nauczania z zakresu karate Shorin Ryu. Zajêcia, czyli treningi i wyk³ady poprowadzi³ piñczowianin, profesor o¶wiaty Aleksander Staniszew.

- Shorin Ryu jako dyscyplina sportu jest obecna w systemie edukacji szkolnej ju¿ od ponad 100 lat. W Polsce ta dyscyplina jest uprawiana od 30 lat. Mamy do¶wiadczon± kadrê instruktorów i trenerów, z których wiêkszo¶æ to nauczyciele wychowania fizycznego. Kontakt dzieci i m³odzie¿y szkolnej z Shorin-Ryu umo¿liwiaj± kluby sportowe oraz zajêcia pozalekcyjne. Mo¿liwe jest te¿ odrabianie zajêæ z wychowania fizycznego jako zamiennika na Shorin-Ryu Karate na wy¿szych uczelniach. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej - karate jest dyscyplin± sportu, która mo¿e byæ prowadzona w ramach zreformowanych zajêæ wychowania fizycznego. Ustalono, ¿e Krajowe Forum Nauczycieli Wychowania Fizycznego w Piñczowie bêdzie kontynuowane cyklicznie w ci±gu najbli¿szych lat - powiedzia³ nam Aleksander Staniszew.

W dniach 9-10 kwietnia w hali sportowej w Nowinach ko³o Kielc odbêdzie siê miêdzynarodowe seminarium u¶wietniaj±ce jubileusz 30-lecia Shorin Ryu Karate w Polsce. We¼mie w nim udzia³ oko³o 200 instruktorów i trenerów z krajów europejskich. Treningi poprowadzi Kenyu Chinen - prezydent i g³ówny instruktor ¶wiatowej organizacji tej dyscypliny sportu.

Echo Dnia
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 12:35, 13:00, 13:25,

Grodzisko:
Dzi: 12:40, 13:05, 13:30,

Rynek:
Dzi: 12:50, 13:15, 13:40,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz