Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Jubileusz Signum Polonicum 02.04.2011.
Nasze miastoPiñczowscy mi³o¶nicy dawnego orê¿a maj± swoj± chor±giew. Æwieræwiecze istnienia Signum Polonicum obwie¶ci³ nad Nid± wystrza³ armatni.
Rycerstwo z kilkunastu klubów zrzeszonych w Signum Polonicum, czyli Klubach Mi³o¶ników Dawnego Orê¿a Polskiego i Sztuki Walki Tym Orê¿em zjecha³o na dwudniowe seminarium do Piñczowa.
Honory gospodarza pe³ni³ Krzysztof Dusik, nauczyciel Zespo³u Szkó³ Zawodowych imienia Staszica, który w 2008 roku utworzy³ piñczowski klub.

LEKCJA HISTORII

Sobotni± galê rozpoczeto wystrza³em armatnim. Podczas uroczysto¶ci piñczowski klub Signum Polonicum otrzyma³ chor±giew ufundowan± przez burmistrza Piñczowa W³odzimierza Baduraka. Go¶ciom jubileuszu zaprezentowano wspania³± lekcjê historii i piêkna polskiego orê¿a oraz niema³± dawkê wiedzy o tradycjach polskiej szabli i technikach walki.

Spotkanie w sali gimnastycznej rozpoczêto polonezem w wykonaniu zespo³u tanecznego z³o¿onego z uczniów "Staszica”, a przygotowanego pod okiem choreografa Marka £upiñskiego. Przekazana klubowi chor±giew, na której widnieje symbolika Signum Polonicum i herby Piñczowa po¶wiêci³ ojcec Eliasz Hetmañski, gwardian klasztoru franciszkanów na Mirowie.

SZABL¡ ODBIERZEMY...

Zbigniew Sawicki - za³o¿yciel Centralnego O¶rodka Szkolenia Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum z Zawiercia wreczy³ zaproszonym go¶ciom oficjalne pamiatkowe dyplomy z podziêkowaniami i upominki, po czym rozpocze³y siê popisy rycerskie. Krzysztof Dusik komenderowa³ swoimi wychowankami, którzy demostrowali techniki z u¿yciem polskiego palcata, czyli podstawowej broni æwiczebnej. M³odzi adepci sztuki rycerskiej prezentowali tak¿e techniki zapa¶nicze.

Z kolei rycerze z Katowic i £odzi przedstawili go¶ciom mistrzowskie pojedynki z u¿yciem szabel, a twórca Signum Polonicum Zbigniew Sawicki urzek³ zebranych arcyciekaw± pogadank± na temat tej broni i najpiêkniejszych kart polskiego orê¿ oraz wk³adu polskiej sztuki militarnej w historie Europy. - To jedynie Polacy w swoim hymnie narodowym u¿ywaj± nazwy orê¿a - ¶piewaj±c "szabl± odbierzemy” - mówi³ twórca Signum Polonicum.

W kuluarach podkre¶lano konieczno¶æ wspierania, zw³aszcza w¶ród m³odziezy idei jak± krzewi± struktury Signum Polonicum. Po spotkaniu, obecny na gali znany i ceniony hodowca koni rasy ma³opolskiej Antoni Chmielarski zadaklarowa³ wspó³race z Signum Polonicum w zakresie udostêpniania wierchowców i nauki jazdy konnej dla adeptów tej sztuki. Na razie Signum Polonicum jest ruchem nie otrzymujacym wsparcia finasnowego z bud¿etu pañstwa. O wszystko mi³o¶nicy or꿱 zabiegaæ musz± sami. Pozostaje jedynie ¿ywiæ nadziejê, ¿e grono sympatyków po takim spotkaniu, jak to sobotnie, w Piñczowie wzro¶nie - czego wszyscy zebrani szczerze ¿yczyli m³odzie¿y i jej nauczycielowi Krzysztofowi Dusikowi.

Echo Dnia
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 11:55, 12:25, 12:55,

Grodzisko:
Dzi: 12:00, 12:30, 13:00,

Rynek:
Dzi: 11:40, 12:10, 12:40,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz