Niedziela 23 Lutego 2020 *** Imieniny: Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:02
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 37 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:44
PSCK zaprasza na warsztaty taneczne 05.04.2011.
Nasze miasto

Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury wychodz±c naprzeciw zainteresowaniom dzieci i m³odzie¿y pragnie zaprosiæ wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u w warsztatach tanecznych HIP-HOP, NEW STYLE. Zajêcia prowadzone bêd± przez do¶wiadczonych, wysokiej klasy specjalistów - choreografów:

Arkadiusz Franczak
- ¶wiatowej s³awy tancerz i choreograf. Bra³ udzia³ w takich projektach jak: ,,12 ³awek" pierwszy hip-hopowy spektakl w Polsce, film ,,Kochaj i tañcz” pierwszy polski film o tañcu, spektakle zagraniczne: ,,Bel Canto” Belgia, ,,Dromspel” Belgia, Francja. Zagraniczni choreografowie u których Arek szlifowa³ swój talent to: Tony Czar, Antony Key, Lyle Beniga, Thierry Verger.

Wioletta Podsiad³o
- dyplomowany choreograf tañca nowoczesnego.. Wspó³pracowa³a z takimi osobami jak: Eryk Makochn- za³o¿yciel i choreograf Teatru Tañca GRUPA BOSO, choreograf Krakowskiego Teatru Tañca oraz z Karolin± Kulig±. Bra³a udzia³ w wakacyjnych warsztatach ,,Kentaki Dance Connection III” obejmuj±ce zajêcia z tañca nowoczesnego oraz wspó³czesnego pod okiem Thierry’ego Verger`a (Modal Underground) i Arkadiusza Franczaka (Gangsta, Hip-Hop, New Style).

Celem naszym jest:
- rozwijanie wra¿liwo¶ci estetycznej dzieci i m³odzie¿y poprzez bezpo¶redni kontakt z tañcem i muzyk±,
- zapoznanie dzieci i m³odzie¿y z ró¿norodno¶ci± form tanecznych,
- wspólna zabawa nawi±zywanie nowych kontaktów
- poszerzenie umiejêtno¶ci tanecznych zespo³ów dzia³aj±cych w szko³ach, oraz placówkach o¶wiatowych.

Zasady uczestnictwa:

- w warsztatach mog± uczestniczyæ osoby w wieku: od 12 lat
- do udzia³u w warsztatach upowa¿nia wykupienie karnetu w cenie 30 z³ (od osoby) w siedzibie PSCK mieszcz±cej siê obecnie w Bibliotece Miejskiej w Piñczowie ul. Nowy ¦wiat 3, pokój nr 2.

Warsztaty odbêd± siê 16 kwietnia 2011 r. w godz. od 9.00-17.00


PSCK
Bus Ponidzie
Podgrze:
Jutro: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Jutro: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Jutro: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz