Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Kubañskie rytmy w bibliotece 05.04.2011.
Nasze miastoMotywy muzyczne z "gor±cej wyspy” Kuby dominowa³y w czasie popisowego koncertu uczniów piñczowskiej Szko³y Muzycznej. W sali Biblioteki Publicznej, gdzie odby³ siê koncert, zebra³o siê wielu rodziców, krewnych i przyjació³ m³odych wirtuozów.

W popisowym koncercie zagrali uczniowie klasy fortepianu prowadzonej przez Bo¿enê G³ogowsk± - Magdalena Bogdan i Anna Siemiñska, klasy akordeonu prowadzonej przez Krzysztofa Korbana - Patryk Pawlik, Micha³ Grêda i Pawe³ Ponikowski, oraz Micha³ Piotrowski z klasy perkusji prowadzonej przez Janusza M³ynarczyka i Aleksander Mrozik z klasy gitary - prowadzonej przez Aleksandrê Mêdrek.

Poniewa¿ tematem wiod±cym by³y rytmy kubañskie, zagra³ zespó³ gitarowy z towarzyszeniem sekcji perkusyjnej i fletu w sk³adzie: gitarzy¶ci - Sergiusz Adamczyk, Aleksander Mrozik, Dominik Chmielarski, Gabriel Domaga³a i Jêdrzej Kunat, a towarzyszyli im flecista Adam Lenczewski i troje perkusistów: Julia Nowak, Gabriel Kapa i Artur Kasprzycki. Zespó³ wspiera³y instrumentalnie nauczycielki - Anna Maria Sarna i Aleksandra Mêdrek.

- Mam nadziejê, ¿e koncert przypad³ melomanom do gustu. Ju¿ 6 kwietnia odbêdzie siê kolejny, tym razem w wykonaniu wy³±cznie klas pierwszych - dzieciêcej i m³odzie¿owej. 3 maja piñczowianie bêd± mogli podziwiaæ nasz± M³odzie¿ow± Orkiestrê Dêt±, która zagra podczas uroczystych obchodów ¶wiêta Konstytucji 3 Maja - powiedzia³a nam Katarzyna Nowacka, dyrektorka piñczowskiej Szko³y Muzycznej I Stopnia, która jest szko³± publiczn± i ma swoj± siedzibê przy ulicy Szkolnej 2.

Szko³a prowadzi nabór uczniów na rok szkolny 2011/12, zarówno w cyklu dzieciêcym 6-9 lat, jak i m³odzie¿owym 10-16. Badanie przydatno¶ci kandydatów odbêdzie siê 21 maja w siedzibie szko³y przy ulicy Szkolnej 2. Szczegó³owych informacji mo¿na zaczerpn±æ pod numerami telefonów: 41-357-28-44 oraz 41-357-28-74.

 

Echo Dnia

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz