roda 16 Padziernika 2019 *** Imieniny: Gawe, Florentyna, Ambroy, Jadwiga, Magorzata
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:33
Zachd soca: 16:13

Dzie trwa:
11 Godzin 40 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:42
Piñczowskie liceum wyró¿nione 06.04.2011.
Nasze miastoPiñczowskie Liceum Ogólnokszta³c±ce imienia Hugona Ko³³±taja zajê³o trzecie miejsce w¶ród szkó³ ponadgimnazjalnych spoza Kielc - staj±c siê liderem w¶ród wszystkich szkó³ ¶rednich z regionu Ponidzia pod wzglêdem liczby swoich absolwentów, którzy podejmuj± studia na Politechnice ¦wiêtokrzyskiej.

W ramach wspó³pracy z Politechnik± ¦wiêtokrzysk±, 28 marca odby³o siê wrêczenie dyplomów dla szkó³ województwa ¶wiêtokrzyskiego, których najwiêksza liczba absolwentów studiuje na tej uczelni. Dyrektor piñczowskiego liceum Eugeniusz Bogacz odebra³ z r±k profesora Zbigniewa Rusina, prorektora do spraw wspó³pracy miêdzynarodowej Politechniki ¦wiêtokrzyskiej okaza³y dyplom. Okazuje siê, ¿e jedn± z najliczniejszych grup studentów Politechniki ¦wiêtokrzyskiej - bo licz±c± ponad 50 osób - stanowi± w bie¿±cym roku akademickim absolwenci piñczowskiego "Ko³³±taja”.

 

Echo Dnia

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 17:25, 17:55, 18:20,

Grodzisko:
Dzi: 17:00, 17:30, 18:00,

Rynek:
Dzi: 17:10, 17:40, 18:10,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz