Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Blisko 350 ofert na targach pracy 13.04.2011.
Nasze miasto
Kilkaset osób - g³ównie m³odych - odwiedzi³o piñczowskie Targi Pracy i Edukacji zorganizowane pod patronatem Starostwa Powiatowego.

Imprezê, w której wziê³o udzia³ wiele firm z terenu powiatu piñczowskiego otworzy³a Iwona Chlewicka, która przy piñczowskim Ochotniczym Hufcu Pracy prowadzi punkt po¶rednictwa pracy oraz komendant wojewódzki Ochotniczych Hufców Pracy Jerzy Górski. By³a to ju¿ druga tego typu impreza w Piñczowie, która potwierdzi³a, ¿e pomys³ wart jest kontynuowania.

- Bardzo mi siê podoba ten pomys³. To bardzo dobra inicjatywa, która stwarza szansê znalezienia siê na rynku pracy i w konsekwencji zatrudnienia. Mam na my¶li zw³aszcza m³odych ludzi, którzy jak najwcze¶niej powinni zapoznawaæ siê z technikami i zasadami zdobywania zatrudnienia - powiedzia³a nam wicewojewoda Beata Oczkowicz.

- Podmioty, które s± dzi¶ w¶ród wystawców, to miejscowe firmy i instytucje, które przygotowa³y ³±cznie blisko 350 ofert pracy. Zarówno wicewojewoda Beata Oczkowicz, jak i cz³onek Zarz±du Województwa ¦wiêtokrzyskiego Piotr ¯o³±dek mogli rozmawiaæ z pracodawcami i przekonaæ siê, ¿e nasze metody walki z bezrobociem s± dobre i sprawdzone. Oczywi¶cie daleko nam do idea³u, ale jest to du¿y krok naprzód i szansa na zatrzymanie m³odych w miejscu ich zamieszkania - powiedzia³ nam starosta piñczowski Jan Moskwa.

W sali konferencyjnej by³ego internatu Liceum Ogólnokszta³c±cego swoje oferty zatrudnienia przedstawi³y miêdzy innymi: O¶rodek Kszta³cenia Zawodowego, Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ, Ochrona Osób i Mienia Karabela, Zak³ad Us³ug Medycznych Lib-Med, Powiatowy Urz±d Pracy, M³odzie¿owe Centrum Kariery, SIS Szostak i Syn, Natur-Wit, Vicor Michnicki, AB Job Servise Polska. Na stoiskach przygotowano sporo materia³ów informacyjnych o podmiotach mog±cych daæ pracê, a przede wszystkim umo¿liwiono kontakt potencjalnego pracownika z potencjalnym pracodawc±. Równolegle z targami odbywa³y siê warsztaty dla uczniów piñczowskich szkó³ pod has³em "Orientacja zawodowa”.

Targi odby³y siê w ramach projektu "Ochotnicze Hufce Pracy jako realizator us³ug rynku pracy” wspó³finansowanego z puli Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

 

Echo Dnia

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz