Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Festyn Ekologiczny w Parku Miejskim 15.04.2011.
Nasze miastoUrz±d Miejski w Piñczowie, Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury i Muzeum Regionalne w Piñczowie zapraszaj± do udzia³u w obchodach ¦wiatowego Dnia Ziemi, które odbêd± siê 15 kwietnia 2011 r. w Parku Miejskim. Bêdzie to plenerowa impreza o charakterze ekologiczno-edukacyjnym, a jej has³em przewodnim w tym roku jest „las jest ca³kiem blisko nas”. Celem akcji jest zainteresowanie m³odzie¿y szkolnej (przedszkolaków, uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów) problemem ochrony ¶rodowiska w swoim rejonie oraz propagowanie dzia³añ zmierzaj±cych do poprawy estetyki i stanu ¶rodowiska przyrodniczego w obszarze funkcjonowania szkó³.

Podczas festynu, który rozpocznie siê barwnym korowodem spod Urzêdu Miejskiego w Piñczowie uczestnicy przejd± do parku, gdzie na scenie zaprezentuj± siê z programami artystycznymi przedstawiciele przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Piñczów. Pi±tkowe spotkanie bêdzie te¿ okazj± do poszerzenia swojej wiedzy na tematy zwi±zane z ekologi±, m±drej i ciekawej zabawy oraz spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach. Swój udzia³ w imprezie zapowiedzieli przedstawiciele Nadnidziañskich Parków Krajobrazowych, Nadle¶nictwa Piñczów, Klubu Rozwoju Regionalnego z Bogucic, ornitolodzy.
W trakcie festynu bêdzie mo¿na równie¿ zakupiæ, wykonane przez uczniów i podopiecznych Warsztatów Terapii Zajêciowej, ozdoby na zbli¿aj±ce siê ¦wiêta Wielkanocne i pami±tki regionalne CIT. Na najm³odszych ekologów czekaæ bêdzie wiele atrakcji takich jak np. jak malowanie twarzy czy pokaz modelowania i skrêcania balonów.

PSCK
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz