roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
XII Miêdzynarodowe Spotkania Chóralne. 11.05.2011.
Nasze miasto


Po raz dwunasty polskie i zagraniczne chóry bêd± rywalizowaæ w Piñczowie o Grand Prix Miêdzynarodowych Spotkañ Chóralnych "Ad Gloriam Dei".
Imprezie patronuj± Jego ekscelencja ks. Biskup Kazimierz Ryczan - Biskup kielecki, Marek Go¶ - przewodnicz±cy Sejmiku Województwa ¦wiêtokrzyskiego, Adam Jarubas - Marsza³ek Województwa ¦wiêtokrzyskiego, Jan Moskwa Starosta Powiatu Piñczowskiego, W³odzimierz Badurak - Burmistrz Miasta i Gminy Piñczów, Anna Tarnowska - Prezes Zarz±du G³ównego Polskiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr.
Prezentacje chórów oceniaæ bêdzie Rada Artystyczna powo³ana przez organizatorów Festiwalu. Chóry otrzymaj± nagrody pieniê¿ne ufundowane przez organizatorów. Grand Prix w wysoko¶ci 2500 PLN.

Program:
15.05.2011 r.

12:30 – przes³uchania konkursowe w Ko¶ciele pw. ¦wiêtego Jana Aposto³a i Ewangelisty

15:00 – Koncert Towarzysz±cy w Parku Miejskim

17:00 – Msza ¦wiêta z udzia³em laureatów, wrêczenie nagród Ko¶ció³ pw. ¦wiêtego Jana Aposto³a i Ewangelisty


Organizatorami tegorocznych Spotkañ Chóralnych s±:
Wojewódzki Dom Kultury im. J. Pi³sudskiego w Kielcach,
Jan Moskwa - Starosta Powiatu Piñczowskiego,
W³odzimierz Badurak – Burmistrz Miasta i Gminy Piñczów,
Parafia ¦w. Jana Aposto³a i Ewangelisty w Piñczowie,
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury.

PSCK
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 08:35, 09:35, 10:05,

Grodzisko:
Dzi: 08:10, 08:40, 09:40,

Rynek:
Dzi: 08:20, 08:50, 09:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz