roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
Stra¿ackie ¶wiêta w powiecie piñczowskim 12.05.2011.
Nasze miastoZ okazji dnia ¶wiêtego Floriana, odznaczenia i podziêkowanie odebra³o wielu druhów z powiatu piñczowskiego. Jak powiat d³ugi i szeroki druhowie Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych uroczy¶cie obchodzili dzieñ swego patrona - ¶wiêtego Floriana.

¦wiêty, który by³ rzymskim legionist±, uwieczniony w kamieniu na dziesi±tkach przydro¿nych figur i pos±gów w ¶wi±tyniach, strze¿e dobytku przed ogniem i ma u swego boku ogromn± rzeszê rycerstwa w granatowych mundurach.

Najpierw modlitwa, potem zabawa

W Piñczowie druhowie ze wszystkich jednostek z ca³ej gminy wziêli udzia³ w obchodach ¶wiêta Konstytucji 3 Maja, w tym w liturgii mszy ¶wiêtej w intencji Ojczyzny i stra¿aków w ko¶ciele ¦wiêtego Jana Ewangelisty i Aposto³a. Potem spotkali siê na wielkim pikniku na terenie Miejskiego O¶rodka Sportu i Rekreacji.

Podobny charakter mia³y obchody ¶wiêta 3 Maja w Dzia³oszycach, których burmistrz jest postaci± numer 1 w ochotniczym po¿arnictwie - pe³ni funkcjê wiceprezesa Zwi±zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Kielcach. Burmistrz-prezes Zdzis³aw Leks uczestniczy³ w obchodach Dnia Stra¿aka, które odby³y siê w miejscowo¶ci Góry w gminie Micha³ów. Tutaj galê poprowadzi³ druh Dariusz ¯uber, a nabo¿eñstwo z okazji ¶wiêtego Floriana celebrowali ksiê¿a proboszczowie: Zygmunt Sawicki z parafii w Górach, Jerzy Piwowarczyk z parafii w Micha³owie i kapelan gminny - ksi±dz Adam Kornalski. Podczas oficjalnej czê¶ci uroczysto¶ci Zdzis³aw Leks wrêczy³ wiele odznaczeñ a wicestarosta Marek Omasta i komendant powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej W³adys³aw Wêgrzynowicz oraz inni go¶cie do³±czyli gratulacje.

Z kolei starosta piñczowski Jan Moskwa i wójt gminy Kije Krzysztof S³onina uczestniczyli w stra¿ackich uroczysto¶ciach parafialnych we W³oszczowicach. Tradycj± jest, ¿e druhowie z pó³nocnego cypla powiatu organizuj± swoje ¶wiêto na przemian z Piotrkowicami z s±siedniej gminy Chmielnik - w tym roku wypad³o na W³oszczowice. Tu tak¿e by³a defilada, msza, splendory dla druhów i podziêkowania za s³u¿bê.

Bez stra¿aków ani rusz

W Z³otej by³o podobnie, a stra¿aków z tej gminy zaproszono 8 maja na uroczysty odpust ¶wiêtego Izydora w parafii Chroberz, gdzie eucharystii przewodniczy³ ksi±dz kanonik Tadeusz Szlachta, który jest kapelanem stra¿aków w powiecie buskim. Uroczysto¶æ ko¶cieln± u¶wietni³a tu Kapela Ponidzie Maæka Sobonia. W gminie Z³ota druhowie ¶wiêtowali równie¿ w ko¶ciele ¦wiêtego Wojciecha w Pe³czyskach. Tutaj zaproszono stra¿aków z pobliskich Stawiszyc.

- Stra¿acy z kilkudziesiêciu jednostek stanowi± trzon lokalnych spo³eczno¶ci. Remizy s± miejscem kulturotwórczym i integruj±cym wszystkie pokolenia, a pe³ni± tak¿e du¿± rolê edukacyjn± dla dzieci i m³odzie¿y oraz s± miejscem dzia³ania Kó³ Gospodyñ Wiejskich. To swoiste centra kultury i w³adze gmin doceniaj± tê rolê w ¿yciu ma³ych ojczyzn - powiedzia³ nam druh Zdzis³aw Leks, wiceprezes Zarz±du Wojewódzkiego Zwi±zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Kielcach.


Echo Dnia
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 09:35, 10:05, 10:30,

Grodzisko:
Dzi: 09:40, 10:10, 10:35,

Rynek:
Dzi: 09:50, 10:20, 10:45,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz