Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Fotorelacja z XII Miêdzynarodowych Spotkañ Chóralnych 15.05.2011.
Nasze miasto
Na chwa³ê bo¿± - Ad gloriam dei -¶piewali europejskiej s³awy arty¶ci w ko¶ciele Jana Aposto³a i Ewangelisty w Piñczowie. A to z racji jedynego w skali naszego województwa przegl±du muzyki chóralnej gromadz±cego znakomitych wykonawców i amatorów tej¿e muzyki. Warto by³o przyj¶æ, by wys³uchaæ interesuj±ce interpretacje pie¶ni Franciszka Liszta, Miko³aja Gomó³ki, Franza Schuberta i Józefa ¦widra oraz innych twórców. Na jednej scenie, któr± by³ oltarz ko¶cio³a, spotkali siê chórzy¶ci z wêgierskich formacji: Esterhazy Enekegyuttes i Keresztelo Szent Janos, reprezentuj±cy Ukrainê Chór Mieszany "Prosvita" z Ko³omyi i utytu³owane polskie zespo³y: Akademicki Chór Politechniki ¦l±skiej, chór "Vox Coelestis" z Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz±dzania w Rzeszowie i Chór Mieszany "Symfonia" z Gdyni. Na przegl±d sk³ada³y siê przes³uchania, w czasie których chóry wykonywa³y kilka pie¶ni ocenianych przez jury i msza ¶wiêta z udzia³em laureatów, której towarzyszy³o rozdanie nagród. Wysoki poziom wykonañ, renoma zespo³ów i wyj±tkowo¶æ imprezy sprawi³y, i¿ z niecierpliwo¶ci± bêdziemy oczekiwaæ kolejnych spotkañ chóralnych.
fot. P.Mlynek


Irmina Wo³czyk

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz