Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Odlotowy Dzieñ Dziecka 17.05.2011.
Nasze miasto

Zawody balonów na ogrzane powietrze, konkurencje sportowe na siedmiometrowej, mobilnej ¶ciance wspinaczkowej, pokaz startu i lotu prawdziwego balonu oraz modeli zdalnie sterowanych, prezentacja widowiskowej capoeiry a tak¿e mnóstwo konkursów z nagrodami – to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez Aeroklub Regionalny w Piñczowie z okazji zbli¿aj±cego siê Dnia Dziecka. To bêdzie i¶cie odlotowa zabawa! – zapewniaj± organizatorzy.

Lotniczy Dzieñ Dziecka wpisa³ siê ju¿ na sta³e w kalendarz imprez organizowanych przez Aeroklub z Piñczowa. Jak co roku impreza bêdzie mia³a charakter pikniku, na który zapraszamy dzieci, m³odzie¿ oraz ca³e rodziny. Impreza jest nie tylko ¶wietn± zabaw±, ale stanowi tak¿e rodzaj dnia otwartego Aeroklubu. Ka¿dy mo¿e wej¶æ do hangaru, zobaczyæ z bliska sprzêt lotniczy, porozmawiaæ z pilotami. „Miêdzy innymi w ten sposób chcemy przybli¿aæ i promowaæ tradycje lotnicze naszego regionu.” – mówi Micha³ Malesza – prezes Aeroklubu Regionalnego w Piñczowie.Dzieñ Dziecka odbêdzie siê 28 maja o godzinie 12:30 na l±dowisku przy dworcu PKS w Piñczowie. Tegoroczn± edycjê imprezy obj±³ patronatem honorowym Marsza³ek Województwa ¦wiêtokrzyskiego Adam Jarubas. W programie obok sta³ych elementów takich jak: otwarte zawody balonów na ogrzane powietrze, pokaz modeli zdalnie sterowanych, prezentacja sprzêtu ga¶niczego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, znajdzie siê te¿ mnóstwo nowych atrakcji. W¶ród nich: konkurencje sportowe na mobilnej ¶ciance wspinaczkowej (jednej z najwiêkszych tego typu w Polsce po³udniowej), konkurs plastyczny, minigolf, gra w bulle, rodeo byk, walki sumo. W imprezê w³±czy³ siê równie¿ dzia³aj±cy od niedawna w na terenie naszej gminy Klub Wolna Strefa, który przygotowa³ m.in.: pokaz prac decoupage oraz wypalania w drewnie, wystêpy artystyczne (capoeira, prezentacje grup: J.N.J, Kilimand¿aro, Error).

 


Sponsorem g³ównym imprezy jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.

Pozostali sponsorzy to: Lafarge Gips Sp. z o.o., sklep Lewiatan, Spo³em PSS z Buska Zdroju, Cleanwalls oraz Mobilne Centrum Wspinaczkowe Struktura.

Patroni medialni: Tygodnik Ponidzia, Echo Dnia, dlapilota.pl, lotniczapolska.pl

Serdecznie zapraszamy!

Iwona Senderowska

Aeroklub Regionalny w Piñczowie

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:05, 07:25, 07:45,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz