Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Dwaj nastoletni ch³opcy z Piñczowa na obscenicznym filmie 02.06.2011.
Nasze miastoDo dyrektora jednej z piñczowskich szkó³ przysz³y uczennice, które natknê³y siê w Internecie na obsceniczny film. Rozpozna³y na nim ucznia tej samej szko³y. Spraw± zajê³a siê policja i s±d dla nieletnich.

Uczennice przysz³y do dyrektora w pi±tek. Na nieprzyzwoitym filmie, jaki znalaz³y w Internecie, widaæ dwóch ch³opców, jeden z nich to uczeñ tej w³a¶nie szko³y. Dyrektor zawiadomi³ policjantów, ci ju¿ ustalili, kto jest na nagraniu, kto go zrobi³ i kto – prawdopodobnie - umie¶ci³ w sieci.

Z ustaleñ ¶ledczych wynika, ¿e na nagraniu znajduj± siê 13- i 14-latek, za¶ komórk± filmowa³ ich 15-latek. Jeden z m³odszych ch³opców twierdzi, ¿e to 15-latek zmusi³ ich, by robili przed obiektywem to, co kodeks karny okre¶la mianem innej czynno¶ci seksualnej.

- 15-latek twierdzi, ¿e nic takiego nie mia³o miejsca, ¿e zasta³ ch³opców w niedwuznacznej sytuacji i to nagra³ komórk±. T³umaczy, ¿e 13- i 14-latek tak siê zachowywali, bo siê za³o¿yli – dodaj± policjanci.
Pytanie, jak nagranie dosta³o siê do Internetu, wci±¿ pozostaje otwarte. 15-latek mówi, ¿e mia³ je w swoim komputerze. Twierdzi, ¿e bez jego zgody skopiowa³ je rok starszy kolega i to on umie¶ci³ je w sieci.

- Trwa wyja¶nianie tej bardzo delikatnej sprawy - mówi± stró¿e prawa. – Musimy ustaliæ, czy ch³opcy uwiecznieni na nagraniu, zostali zmuszeni do robienia tego, co widaæ na filmie. Po drugie trzeba precyzyjnie ustaliæ, jaki by³ udzia³ w ca³ej sprawie starszych ch³opaków.
Sprawa nagrania i nastolatków trafi³a ju¿ do S±du Rodzinnego.

 

Echo Dnia

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz