Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
De Mono gwiazd± jubileuszowych Dni Ponidzia 04.06.2011.
Nasze miasto

Znamy ju¿ termin i gwiazdy tegorocznych XXX Dni Ponidzia. 2 lipca, na stadionie MOSiR  w Piñczowie, wyst±pi± przed wami: zespó³ Kakadu, Stan Tutaj, PodobaMiSiê, Carrion, DJ Light and Sound oraz De Mono ze swoim liderem Andrzejem Krzywym. Tydzieñ wcze¶niej, 24 czerwca, nad zalewem odbêdzie siê pe³ne magii widowisko obrzêdowe „Noc Kupa³y” w wykonaniu Teatru nieWielkiego z Buska Zdroju.



„Tegoroczne Dni Ponidzia ¶wiêtujemy pod has³em: I love Piñczów! Bêdzie kolorowo, bajkowo, a przede wszystkim rozrywkowo. Repertuar dobrali¶my tak, aby ka¿dy znalaz³ co¶ dla siebie. Mam nadziejê, ¿e uda nam siê stworzyæ niezapomniany klimat pe³en atrakcji i niespodzianek.” – mówi Pawe³ Warecki, dyrektor Piñczowskiego Samorz±dowego Centrum Kultury.


Fot. Piotr Kaleta

Oficjaln± dat± Dni Ponidzia jest w tym roku pierwszy weekend lipca. Organizatorzy nie zrywaj± jednak z tradycj± wspólnego witania lata przy kapliczce Nepomucena nad zalewem. Wieczorem 24 czerwca odbêdzie siê tam niepowtarzalne i pe³ne magii widowisko plenerowe „Noc Kupa³y” w wykonaniu Teatru nieWielkiego dzia³aj±cego przy Buskim Samorz±dowym Centrum Kultury pod opiek± Zdzis³awa Skoczylasa. Choreografiê do spektaklu u³o¿y³a Ewa Tarczyñska a inspiracj± jego powstania sta³a siê mitologia S³owian, dramat antyczny i dokonania klasyków polskiego teatru.



2 lipca, od godzin po³udniowych,  130-metrowa scena zlokalizowana na stadionie MOSiR go¶æ bêdzie artystów. Jako pierwsze zaprezentuj± siê formacje taneczne z Piñczowskiego Samorz±dowego Centrum Kultury. Potem wyst±pi±: znany ju¿ piñczowianom zespó³ Kakadu graj±cy w³asne aran¿acje znanych przebojów polskiej i ¶wiatowej muzyki, parodysta Stan Tutaj, soli¶ci Studia Piosenki PSCK, finalista polsatowskiego show Must Be The Music graj±cy muzykê na pograniczu reggae i ska - siedlecki zespó³ PodobaMiSiê, a tak¿e jeden z najlepszych zespo³ów graj±cych muzykê rock zespó³ Carrion. Gwiazd± tegorocznych, jubileuszowych Dni Ponidzia bêdzie zespó³ DE MONO ze swoim liderem Andrzejem Krzywym. Imprezê, która zaplanowana jest do pó¼nych godzin nocnych zakoñczy popis DJ-ów Light and Sound.

Organizatorzy zapewnili tak¿e szereg atrakcji dla najm³odszych. Podczas trwania imprezy dzieci bêd± mog³y obejrzeæ spektakl „Piraci” a kolorowi szczudlarze  i aktorzy z teatru Fabryka Marzeñ rozdawaæ bêd± prezenty dla najm³odszych. Nie zabranie tak¿e kolorowego lunaparku i licznych konkursów z nagrodami.

W niedzielê, 3 lipca, w Parku Miejskim od godz. 16:00 królowaæ bêdzie muzyka ludowa gdzie odbêdzie siê I Festiwalu Kapel Ludowych. Przed publiczno¶ci± zaprezentuje siê 6 kapel ludowych z terenu Ponidzia.

Wiêcej informacji o Dniach Ponidzia ju¿ wkrótce

ISka|pinczow.com.pl

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:05, 07:25, 07:45,

Grodzisko:
Dzi: 06:50, 07:10, 07:30,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz