Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Kolektory s³oneczne 16.06.2011.
Nasze miasto

W Urzêdzie Miejskim w Piñczowie rozpoczê³o siê sk³adanie wniosków o uczestnictwo w projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach u¿yteczno¶ci publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i piñczowskiego". Osoby, które wstêpnie deklarowa³y chêæ uczestnictwa w projekcie powinny w terminie do 29 lipca 2011 z³o¿yæ pisemne deklaracje. Na stronie internetowej udostêpniony zosta³ regulamin i wniosek o uczestnictwo w projekcie, kryteria ogólne oraz wzór umowy o dofinansowanie.

Gmina Piñczów wraz z gminami partnerskimi ubiega siê o dofinansowanie projektu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach u¿yteczno¶ci publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i piñczowskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy. Rolê Instytucji Realizuj±cej projekt pe³ni Gmina Busko-Zdrój, gminy partnerskie to: Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczêpy, Wi¶lica, Piñczów i Kije.


Zakres projektu obejmuje monta¿ kolektorów s³onecznych w celu efektywnego pozyskania energii s³onecznej do ogrzania ciep³ej wody u¿ytkowej. W ramach ca³ego projektu zamontowane zostan± kolektory s³oneczne na budynkach prywatnych, ³±cznie w ilo¶ci ok. 4 tys. oraz na budynkach u¿yteczno¶ci publicznej.


Koszt monta¿u uk³adu solarnego dla domu prywatnego uzale¿niony bêdzie od wielko¶ci zapotrzebowania na ciep³± wodê w danym budynku mieszkalnym.

Projekt bêdzie realizowany w latach: 2011 – 2014.


Wszystkie osoby, które wstêpnie wyrazi³y chêæ udzia³u w przedmiotowym przedsiêwziêciu otrzymaj± pismo wraz z formularzem wniosku o umo¿liwienie uczestnictwa w realizacji projektu. Po zebraniu i weryfikacji wniosków od osób zainteresowanych zostanie ustalona liczba i kolejno¶æ monta¿u kolektorów, w oparciu o zatwierdzone przez stronê szwajcarsk± kryteria.

Przed z³o¿eniem wniosku prosimy zapoznaæ siê z regulaminem uczestnictwa w projekcie. Wype³niony wniosek z za³±cznikami nale¿y z³o¿yæ w Urzêdzie Miejskim w Piñczowie w terminie do 29 lipca 2011. Dopuszcza siê uzupe³nienie wniosku o wypis z ksiêgi wieczystej w terminie do 15 pa¼dziernika b.r.

Dodatkowych informacji udziela Wydzia³ Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Mieniem:
p. Agnieszka Nowak: (41) 357-38-71 wew. 317
p. Alina Pe³ka: (41) 357-38-71 wew. 319

Regulamin, wniosek, kryteria wyboru oraz wzór umowy dostêpne s± do pobrania na stronie internetowej www.pinczow.com.pl w zak³adce kolektory s³oneczne.

ISka|pinczow.com.pl

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:45, 08:05, 08:35,

Grodzisko:
Dzi: 07:50, 08:10, 08:40,

Rynek:
Dzi: 07:35, 07:55, 08:20,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz