Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Staszicowskie ¶wiêto w Piñczowie 16.06.2011.
Nasze miastoPiñczowski Zespó³ Szkó³ Zawodowych zorganizowa³ ogólnopolskie sympozjum i konkurs wiedzy o patronie. Przyjechali go¶cie z ca³ej Polski.

Delegacje a¿ 22 szkó³ ponagimnazjalnych z ca³ej Polski zjecha³o na organizowane w piñczowskim Zespole Szkó³ Zawodowych XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Szkó³ Staszicowskich i XVII Konkurs Wiedzy o Stanis³awie Staszicu.

Wspó³organizatorem spotkania by³o Towarzystwo Przyjació³ Szkó³ Staszicowskich, któremu prezesuje Bronis³aw Bury.
a
Program dwudniowego spotkania by³ starannie przygotowany zarówno dla m³odzie¿y uczestnicz±cej w konkursie wiedzy, jak i nauczycieli i dyrektorów szkó³ oraz wszystkich go¶ci, którym w Piñczowie zafundowano mnóstwo atrakcji.

Uczniowie zmagali siê z zadaniami konkursowymi a nauczyciele dyskutowali na temat materialnych ¶ladów dzia³alno¶ci publicznej Stanis³awa Staszica oraz formy upamiêtniania jego postaci w ¶rodowiskach Towarzystwa Przyjació³ Szkó³ Staszicowskich.

Dla go¶ci piñczowski "Staszic” przygotowa³ specjalny program z wystêpami m³odzie¿y na które z³o¿y³y siê: scenka z epoki przygotowana przez Warsztaty Teatralno-Kabaretowe pod kierunkiem Moniki Skroba³y Zió³kowskiej i Ewy Kapa³ki, polonez przygotowany przez Ko³o Mi³o¶ników Tañca, pokaz walki palcatem i szabl± w wykonaniu klubu Signum Polonicum, kierowanego przez Krzysztofa Dusika i wystêp Teatru Ciut Frapuj±cego. Szczególn± atrakcj± okaza³a siê wycieczka krajoznawcza kolejk± po Ponidziu z przystankiem w Umianowicach oraz zwiedzanie Piñczowa.

"Staszic” to szko³a o ogromnych tradycjach, dokonaniach i sukcesach. - Szko³a powsta³a w 1937 roku. Polecam ksi±¿kê wydan± w 1996 roku po¶wiêcona dziejom tej szko³y, a opracowana przez jej d³ugoletniego dyrektora Henryka Dusika – mówi starosta Jan Moskwa, który jest historykiem z wykszta³cenia.

Na zakoñczenie sympozjum dyrektor Tadeusz Niewygoda wrêczy³ go¶ciom pami±tkowe p³askorze¼by z wizerunkiem Stanis³awa Staszica, których fundatorem by³ Jan Kowalczyk a oprawione zosta³y w kamieñ piñczowski w Zak³adzie Obróbki Kamienia Jacka £aty w Pod³ê¿u.

- Patronatem obj±³ nasze sympozjum marsza³ek Adam Jarubas. W murach szko³y go¶cili¶my wicewojewodê Beatê Oczkowicz, starostów piñczowskich Jana Moskwê i Marka Omastê, burmistrza Piñczowa W³odzimierza Baduraka i St±porkowa Dorotê £ukomsk±. Go¶cili¶my ponadto dyrektora Muzeum Stanis³awa Staszica w Pile Józefa Olejniczka i wybitnego znawcê tematyki staszicowskiej – doktora Stanis³awa Czarnieckiego – wylicza Krzysztof Koniusz, wicedyrektor "Staszcia”, kieruj±cy sprawami organizacyjnymi i programem spotkania.

 

Echo Dnia

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz