Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Kaskaderzy w Piñczowie 23.06.2011.
Nasze miasto

Mo¿e zapytacie, dlaczego to jedyny zespó³ tego rodzaju
w Europie?.Mo¿e dlatego ¿e mamy ogromne zaplecze techniczne,
mo¿emy nag³o¶niæ i o¶wietliæ ogromne stadiony. Nasz Show
odbywa siê przy sztucznym o¶wietleniu, jest pe³en
pirotechnicznych i ogniowych efektów. W Team'ie pracuj±
mistrzowie kinematografii i sportów motorowych.
Koordynator kaskaderów ¶ci¶le wspó³pracuje z re¿yserem
i choreografem. Musimy doliczyæ do tego wiele ciê¿arówek
sprzêtu i mamy najwiêksze kaskaderskie Show w Europie.
Na tym polega wyj±tkowo¶æ FLOTT
CASCADERS TEAM- gdy¿ orygina³ mo¿e byæ tylko jeden.

Tur 2011
Macie niepowtarzaln± okazjê zobaczyæ, jak pracuj±
profesjonalni filmowikaskaderzy! Mo¿ecie wzi±æ udzia³
w wielu demonstracjach, nakrêcaniu
niebezpiecznych scen akcji: samochodami, quadami
i motocyklami w roli g³ównej.Nasz wystêp rozpoczyna
siê z bardzo precyzyjn± jazd± autem na dwóch ko³ach,
szybkich zsynchronizowanych przejazdach, spektakularnym
|auto-baletem,driftingiem, a tak¿e akrobacjami i skokami
z pojazdami w ruchu.Poka¿emy, ¿e quad nie jest tylko zabawk±,
ale tak¿e pojazdemprzeznaczonym do jazdy ekstremalnej.
Dla przyk³adu dwunastoletni Antonín je¼dzi
swoja Hond± na tylnych, bocznych i przednich kolach.
Odstrza³em jad±cego auta bazook± wci±gamy widza na
plan nakrêcania filmu akcji.Zastrzelenie cz³owieka to scenka
pe³na krwi z kryminalnym t³em, która rozpoczyna siê rozbiciem
butelki o g³owê, a nastêpnie zastrzeleniem oprawcy.
Jako pierwszy team w Europie wykorzystujemy quada do
skoków nad autami.Przy skokach jeszcze chwile zostaniemy,
poniewa¿ jest to nasz gwó¼d¼ programu.Skaczemy autami,
motocyklami i quadem stopniowo zwiêkszaj±c odleg³o¶æ a¿ do
przeskoku nad 13 samochodami.
Temu wszystkiemu towarzyszy wiele efektów, a tak¿e eksplozji.
Na koniec pokaz z amerykañskich zawodów Monster Truck.
Wszystko zabarwione demoniczn± muzyk±, wieloma
pirotechnicznymi efektami i 35000W efektów ¶wietlnych.

PO RAZ PIERWSZY NA ¦WIECIE !!!
Flott Cascaders Team v/s Traken Bohemia
Stunt Riding Turne 2011 jest pod wieloma
wzglêdami wyj±tkowe. W tym roku uda³o nam siê
namówiæ do wspó³pracy kogo¶ bardzo wyj±tkowego
- pionierów, którzy nie maj± sobie równych w historii
kaskaderskich pokazów plenerowych. W jednym,
zintegrowanym spektaklu z podrasowanymi samochodami,
wy¶cigowymi specja³ami, akrobacjami, skokami, ogniem
i eksplozjami wyst±pi± …..rycerze na koniach w
pe³nej zbroi rodem
silników bêdzie siê miesza³ ze
zgrzytem broni, ³amaniem kopii i r¿eniem koni. Sami
nie wierzyli¶my, ¿e jest to mo¿liwe. Jednak uda³o siê.
Dziêki d³ugim treningom, ale g³ownie dziêki wielce
profesjonalnemu podej¶ciu kaskaderskiego teamu
na koniach TRAKEN.
ze ¶redniowiecza, którzy bêd±
walczyæ ze wspó³czesnymi gladiatorami. Ryk


W pokazie wykorzystujemy 13 aut osobowych
w wiêkszo¶ci specjalniezmodyfikowanie BMW E36 2..0i .
Dwa monster trucki, dwa wyczynowe quady, dwa
motocykle motocrossowe, motocykl trialowy GAS GAS,
jeden wy¶cigowy gokart i uliczny specja³: CBR. Szesna¶cie
kilowat muzyki, niezliczona ilo¶æ ramp i setki ¶wiate³.
Przepis
Konieczne jest, aby nasz widz odchodzi³ pe³en wra¿eñ
i w pe³ni zadowolony,dlatego bardzo wa¿na jest choreografia,
emocjonalna muzyka i dok³adne o¶wietlenie. Ogieñ i dym
spe³niaj± swoj± role. Show dope³nione wielkimi
eksplozjami, rykiem silników po³±czone z doskona³±
wydajno¶ci± i umiejêtno¶ciami
kaskaderów. Zaserwujemy Wam adrenalinowy koktajl,
którego smak bêdziecie d³ugo
wspominaæ. (Szef kuchni)
Koordynator Alfréd ©míd


Miejsce : Piñczów - Stadion
Data: 24.06.2011 godz. 20:00

Jacek Adamczewski
Flott Cascaders Team
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 13:00, 13:25, 13:50,

Grodzisko:
Dzi: 13:05, 13:30, 13:55,

Rynek:
Dzi: 13:15, 13:40, 14:05,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz