Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Po³udniowa obwodnica Piñczowa -gotowa 06.07.2011.
Nasze miastoTa arteria spe³nia kluczow± rolê w systemie komunikacji miasta.

Zgodnie z zawartym w umowach terminem, firma Ekokanwod zakoñczy³a przebudowê ulicy Republiki Piñczowskiej. 5,3 miliona z³otych kosztowa³a w sumie przebudowywana etapami ulicy Republiki Piñczowskiej.

Prawie po³owa z Unii Europejskiej

Blisko po³owê tej kwoty stanowi± dotacje unijne z Programu Operacyjnego Województwa ¦wiêtokrzyskiego. Roboty prowadzono na odcinku 1288 metrów - od zachodu w kierunku wschodnim. Zakres prac obj±³ przebudowê nawierzchni jezdni, budowê parkingu, przebudowê istniej±cych i budowê nowych chodników, bezpieczników, zieleñców, przebudowê skrzy¿owañ, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudow± istniej±cej kanalizacji deszczowej, wodoci±gu, sieci teletechnicznej i energetycznej, budow± o¶wietlenia ulicznego oraz oznakowaniem poziomym i pionowym.

W ramach przebudowy zreorganizowano ruch ko³owy na skrzy¿owaniu z ulica Batalionów Ch³opskich, gdzie wykonano tak zwany lewoskrêt, aby strumieñ pojazdów jad±cych od strony Buska móg³ bezkolizyjnie kierowaæ siê w stronê mostu na Nidzie, a przede wszystkim do Targowicy Miejskiej oraz terenów Miejskiego O¶rodka Sportu i Rekreacji.

- O ile ubieg³oroczna jesieñ by³a fatalna pod wzglêdem pogody, to wiosn± ju¿ tych problemów nie by³o i uda³o siê w zaplanowanym terminie zakoñczyæ wszystkie prace - mówi kierownik budowy S³awomir Piotrowski.

KOLEJNE ZADANIA

- Ulica jest gotowa wraz z ca³± infrastruktur±. W najbli¿szym czasie dokonany zostanie odbiór techniczny inwestycji i my¶lê, ¿e od 1 lipca ulica Republiki Piñczowskiej w³±czona zostanie do ruchu. Doczekali siê nowego asfaltu tak¿e mieszkañcy Grochowisk, a przed nami teraz przebudowa ulicy ¯wirki i Wigury, która jest trzeci± piñczowsk± „schetynówk±” i zaplanowane remonty oraz budowy dróg w so³ectwach - mówi W³odzimierz Badurak, burmistrz Piñczowa.

Echo Dnia

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 12:10, 12:35, 13:00,

Grodzisko:
Dzi: 11:50, 12:15, 12:40,

Rynek:
Dzi: 12:00, 12:25, 12:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz